Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » O IGVS » Transparencia » Contratación Pública » PLISAN

PLISAN

POXA PÚBLICA DE PARCELAS DA PLATAFORMA LOXÍSTICA E INDUSTRIAL DE SALVATERRA-AS NEVES (PLISAN)

RESOLUCIÓN DO 28 DE MAIO DE 2021 POLA QUE SE ANUNCIA A POXA PÚBLICA PARA A COMPRAVENDA E/OU CONSTITUCIÓN DO DEREITO DE SUPERFICIE EN PARCELAS RESULTANTES DO PROXECTO DE PARCELAMENTO DA ZONA DENOMINADA ÁREA LOXÍSTICA EMPRESARIAL DA PLATAFORMA LOXÍSTICA E INDUSTRIAL DE SALVATERRA DE MIÑO-AS NEVES (PLISAN).
EXPEDIENTE: PLISAN 2021/COMPRAVENDA-(2)-LE
 

  • Número de parcelas incluídas na poxa: 39
  • Superficie total de parcelas: 278.700,56 metros cadrados
  • A superficie das parcelas oscila entre 2.104,26 e 21.111,72 metros cadrados:


Prezo de saída:

1. 53,21 euros por metro cadrado nas parcelas de máis de 20.000 metros cadrados de superficie)

2. 71,71 euros por metro cadrado no resto de parcelas

Dereito de superficie:

Poderán adxudicarse parcelas en dereito de superficie: o canon que hai que satisfacer calcularase conforme as seguintes regras:

1. Nos dous primeiros anos, ao 1,5% do prezo de remate

2. Nos dous seguintes anos, ao 2,5% do prezo de remate actualizado

3. Para os seguintes anos, ao 3,5% do prezo de remate actualizado

No segundo ano e seguintes o canon calcularase sobre o prezo de remate actualizado conforme o Índice de Garantía de Competitividade.

A adxudicación en dereito de superficie realizarase por 30 anos, con posibilidade de prórrogas de 10 anos ata un máximo de 30 anos.

Durante a vixencia do seu dereito, o superficiario poderá adquirir a propiedade da parcela. Para estes efectos, o prezo de venda desta será o seguinte:

1. Nos cinco primeiros anos, o prezo de remate polo que se lle adxudicase o dereito de superficie.

2. Nos anos seguintes, o importe sobre o que se estea a calcular o canon no momento no que se comunique ás entidades promotoras a vontade de exercer o dereito de adquisición da parcela.

Se a adquisición se realizase durante os dez primeiros anos de vixencia do dereito de superficie, descontarase do prezo de venda o 40% das cantidades satisfeitas ata ese momento en concepto de canon.

Lugar e prazo de presentación das ofertas.

As ofertas deberán presentarse por correo certificado, a través das oficinas de Correos, aos Servizos Centrais do Instituto Galego da Vivenda e Solo, situados en Área Central s/n, Polígono das Fontiñas, en Santiago de Compostela, ata as 14:00 horas do día 31 de agosto do 2021.

As ofertas remitidas por un canle distinto ou a un lugar diferente ao indicado non serán admitidas.


Lugar, día e hora de celebración da poxa pública.

A poxa pública celebrarase no Salón de Actos -2ª planta- das oficinas centrais do IGVS, en Santiago de Compostela, no día e hora que se anuncien, con polo menos cinco días de antelación á súa celebración, na páxina web do IGVS (http://igvs.xunta.gal/web/igvs/plisan).

Bonificación Solo Empresarial

Para medrar con bases sólidas. Ata un 50% de bonificación e con axudas no financiamento do teu proxecto

Plan Vivenda 2018-2021

O Plan de vivenda 2018-2021 ten como obxectivos prioritarios o fomento do alugamento e o fomento da rehabilitación e da rexeneración e renovación urbanas.