Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » O IGVS » Transparencia » Contratación Pública » PLISAN

PLISAN

POXA PÚBLICA DE PARCELAS DA PLATAFORMA LOXÍSTICA E INDUSTRIAL DE SALVATERRA-AS NEVES (PLISAN)

RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2019 pola que se anuncia a poxa pública para a compravenda e/ou constitución do dereito de superficie en parcelas resultantes do proxecto de parcelación da zona denominada Área Loxística Empresarial da Plataforma Loxística e Industrial de Salvaterra de Miño-As Neves (Plisan) (expediente PLISAN 2019/COMPRAVENDA-LE). DOG 11/06/2019

Número de parcelas incluídas na poxa: 47

Superficie total de parcelas: 358.735,44 metros cadrados

A superficie das parcelas oscila entre 2.104,26 e 30.792,93 metros cadrados:

Prezo de saída:

O prezo medio de saída das parcelas é de 59,68 euros por metro cadrado.

  • 51,81 euros por metro cadrado nas parcelas de máis de 20.000 metros cadrados de superficie)
  • 70,28 euros por metro cadrado no resto de parcelas

Dereito de superficie:

Poderán adxudicarse parcelas en dereito de superficie: o canon que hai que satisfacer calcularase conforme as seguintes regras:

  • Nos dous primeiros anos, ao 1,5% do prezo de remate
  • Nos dous seguintes anos, ao 2,5% do prezo de remate actualizado
  • Para os seguintes anos, ao 3,5% do prezo de remate actualizado

No segundo ano e seguintes o canon calcularase sobre o prezo de remate actualizado conforme ao Índice de Garantía de Competitividade.

A adxudicación en dereito de superficie realizarase por 30 anos, con posibilidade de prórrogas de 10 anos ata un máximo de 30 anos.

Durante a vixencia do seu dereito, o superficiario poderá adquirir a propiedade da parcela. Para estes efectos, o prezo de venda desta será o seguinte:

  • Nos cinco primeiros anos, o prezo de remate polo que se lle adxudicase o dereito de superficie.
  • Nos anos seguintes, o importe sobre o que se estea a calcular o canon no momento no que se comunique ás entidades promotoras a vontade de exercer o dereito de adquisición da parcela.

Se a adquisición se realizase durante os dez primeiros anos de vixencia do dereito de superficie, descontarase do prezo de venda o 40% das cantidades satisfeitas ata ese momento en concepto de canon.

Bonificación Solo Empresarial

Para medrar con bases sólidas. Ata un 50% de bonificación e con axudas no financiamento do teu proxecto

Plan Vivenda 2018-2021

O Plan de vivenda 2018-2021 ten como obxectivos prioritarios o fomento do alugamento e o fomento da rehabilitación e da rexeneración e renovación urbanas.