Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Aluguer » Bono de Alugueiro Social Para Vítimas de Violencia de Xénero(Pacto de Estado)

Programa do bono de alugueiro social destinado ao alugamento de vivendas para as vítimas de violencia de xénero, con financiamento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero

BONO ALUGUEIRO SOCIAL PARA VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO (PACTO DE ESTADO)

Prazo de presentación de solicitudes : Do 13 de abril ao 11 de decembro de 2020

No Diario Oficial de Galicia do 24 de abril de 2019 publicouse a Orde do 11 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do Programa do bono de alugueiro social destinado ao alugamento de vivendas para as vítimas de violencia de xénero, con financiamento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero.

Considerando as especificidades desta axuda, tanto no relativo ao seu financiamento, como á duración anual da subvención e ao volume previsto de solicitudes, estimouse oportuno crear unha liña específica, dentro do Programa do bono de alugueiro social, destinada a axudas ao alugamento de vivendas para as persoas vítimas de violencia de xénero, dando cumprimento ao previsto no Pacto de Estado contra a violencia de xénero.

Polo exposto, no Diario Oficial de Galicia do 8 de abril de 2020 publicouse a Resolución do 3 de abril de 2020 pola que se convocan, con financiamento plurianual, as subvencións do Programa do bono de alugueiro social destinado ao alugamento de vivendas para as vítimas de violencia de xénero, con financiamento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero.

Persoas beneficiarias

As subvencións do Programa do bono de alugueiro social con financiamento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero están destinadas a atender as seguintes unidades de convivencia:

a) As das mulleres vítimas de violencia de xénero nunha relación de convivencia e de dependencia económica do seu agresor ou, no caso de mulleres vítimas de trata con fins de explotación sexual, de dependencia da persoa que mantivese sobre ela unha relación de dominación.

Terán tamén esa consideración as mulleres que padecesen violencia vicaria ou violencia por interpósita persoa, con resultado de morte.

b) As das fillas e fillos menores de 30 anos das vítimas mortais por violencia de xénero, calquera que sexa a natureza da súa filiación, que se encontrasen nunha situación de dependencia económica da nai ou do agresor no momento do falecemento da vítima.

Os requisitos que deben cumprir estas unidades de convivencia para acceder ás axudas son os establecidos no artigo 3 da citada Orde, que pode ser consultada no apartado “Ligazóns relacionadas” desta mesma páxina.

Poderán ser beneficiarias da prórroga da axuda prevista no artigo 8 das bases reguladoras aquelas persoas que, resultando beneficiarias desta axuda e non tendo perdido o dereito mediante a oportuna resolución, finalicen o seu período de desfrute durante o ano 2020 e cumpran os requisitos previstos no ordinal 5º.3 da resolución de convocatoria.

Contía das axudas

As axudas consisten en bonos de alugueiro social cunha contía de 175€, 200€ ou 225€ mensuais, segundo a localidade onde estea situada a vivenda sobre a que se subscriba o contrato de arrendamento.

A axuda ten carácter anual, de maneira que cada unidade de convivencia só poderá percibir unha subvención de 12 bonos mensuais consecutivos, pero será susceptible, no caso de que se prevexa na correspondente convocatoria, dun máximo de dúas prórrogas ordinarias sucesivas, de 12 meses cada unha, ata acadar unha duración máxima de 36 meses.

Poderase solicitar unha axuda complementaria de 600€ para o suposto da inmediata formalización dun contrato de alugamento, para os efectos de atender as obrigas derivadas da constitución de fianza e da alta en subministracións.

Plan Vivenda 2018-2021

O Plan de vivenda 2018-2021 ten como obxectivos prioritarios o fomento do alugamento e o fomento da rehabilitación e da rexeneración e renovación urbanas.