Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Programa Rexurbe » Presentación
Programa Rexurbe

Programa Rexurbe

Presentación: Programa Rexurbe

 

OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE INMOBLES EN FERROL, BETANZOS, RIBADAVIA, OURENSE E TUI

 

A Xunta de Galicia adquirirá inmobles en estado de abandono ou semiabandono nos cascos vellos de Ferrol, Betanzos, Ribadavia, Ourense e Tui para proceder á súa rehabilitación, destinando inicialmente 1,5 millóns de euros en 2019 á adquisición de ditos inmobles. Os fondos destinados á adquisición de inmobles poderán incrementarse si é necesario.

Esta actuación enmarcase no programa Rexurbe co que a Xunta de Galicia traballa na recuperación de cascos históricos de diferentes vilas e cidades galegas e da continuidade á oferta realizada en 2018 na que se adquiriron 26 inmobles nos conxuntos históricos de Ferrol, Betanzos, Lugo e Ourense. Este ano a convocatoria estendese aos conxuntos históricos de Ribadavia e Tui,

Con tal fin, o Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca un concurso público no que os propietarios interesados poderán ofrecerlle os inmobles da súa propiedade para que sexan adquiridos polo IGVS. O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a Resolución pola que se acorda realizar unha oferta pública de adquisición, mediante compra, de inmobles situados nos núcleos históricos dos concellos de Ferrol, Betanzos, Ribadavia, Ourense e Tui para a construción de edificios de vivendas ou para a súa rehabilitación. Más información no seguinte enlace: Diario Oficial de Galicia

Os inmobles que adquira o IGVS deberán estar situados nos ámbitos delimitados polo IGVS dentro dos cascos vellos de Ferrol, Betanzos, Ourense, Ribadavia e Tui, nos ámbitos que se indican na Resolución publicada no DOG.

Ademais, as vivendas que adquira o IGVS deben reunir uns requisitos mínimos que permitan:

  • Que as novas vivendas reúnan condicións óptimas de confort e habitabilidade
  • Que se poida construír polo menos unha vivenda por pranta con, como mínimo, dúas estancias que cumpran as condicións dimensionais establecidas nas normas de habitabilidade de vivendas
  • Ter un longo de polo menos catro metros e garantido o acceso a través de espazos de dominio e uso público
  • Non estar afectadas por servidumes ou cargas que podan facer inviable a actuación.
  • Estarán inscritas no Rexistro da Propiedade

 

Ademais, o custe de adquisición non poderá superar o valor de mercado do inmoble nin un valor máximo que se calculará coas fórmulas e parámetros incluídos na resolución para cada rúa ou zona.

O IGVS seleccionará os inmobles a adquirir conforme aos criterios fixados na resolución, entre os que destacan:

  • Edificios que teñan un valor arquitectónico ou ambientais especiais que aconselle a súa recuperación.
  • Edificios cuxa recuperación poida contribuír de xeito especial á rexeneración ambiental da zona onde estea emprazado.
  • Ofertas que contemplen a recuperación dun rueiro completo de máis de tres inmobles.
  • Edificios que faciliten notablemente ou faga viable a construción, rehabilitación ou renovación doutros inmobles propiedade do IGVS.

 

Os propietarios interesados en vender os seus inmobles dispoñen ata o 31 de xullo de 2019 para presentar as súas ofertas ao Instituto Galego da Vivenda e Solo.

AXUDÁMOSCHE A MERCAR UNHA VIVENDA

Consulta todas as iniciativas que o Instituto Galego de Vivenda e Solo pon á túa disposición para que podas mercar a túa primeira vivenda: axudas directas, rexistro de demandantes ou coñece o que queres comprar a través do libro do edificio.

REXISTRO DE DEMANDANTES

O Instituto Galego de Vivenda e Solo creou o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia co que se pretende ter información rigorosa sobre a demanda de vivenda protexida e permitirá evitar irregularidades na compravenda de vivenda protexida.  É CÓMODO xa que a consellería pode incluirte no sorteo de cada promoción que se axuste á túa solicitude; EFICAZ, porque permite coñecer a demanda real de vivenda protexida; e TRANSPARENTE, na adxudicación da vivenda.