Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Promoción » Calidade na edificación » Normativa do Hábitat » Consultas máis frecuentes

Preguntas máis frecuentes


1 (155) Estamos realizando un proxecto de rehabilitación nunha parcela do casco vello da cidade. O proceso, polo estado de ruína en que se atopaba a construción existente é a de baleirado, polo que nos atopamos cunha preexistencia moi potente, un muro de pedra que divide a parcela en dúas vivendas, unha bastante grande e outra pequena. Serán, unha vez rehabilitadas, vivendas de protección oficial. Na grande, cunha superficie útil duns 85 m2 dispoñemos de tres estancias (estar, comedor e dous dormitorios), unha cociña, un lavadoiro e un almacenamento xeral. Na pequena, cunha superficie útil duns 50 m2, caben moi xustas dúas estancias (estar-comedor-cociña, e un dormitorio). As nosas dúbidas son as seguintes: 1-¿hai algunha limitación para que unha vivenda de dous dormitorios teña unha superficie útil de 85 m2, (coñezo a a limitación de 90 m2 para 3 dormitorios, pero existe algunha para 2?); 2-ante a dificultade de resolver a vivenda pequena ¿é posible acceder aos lavadoiros dende o cuarto de baño?¿pódese facer unha peza que unifique ambos usos de 5 m2+1,50 m2?; 3-habendo un único dormitorio na vivenda pequena ¿poderíase unificar nel o almacenamento persoal (1,20 m2) e o xeral (1,00 m2)?; 4-pódese pedir a excepcionalidade dalgún dos puntos anteriores?

2 (148) Suscítame unha dúbida a interpretación do apartado d) do artigo I.A.2.4.1 das NHV-2010: “En actuacións de rehabilitación de edificios ou vivendas, agás no caso de que se modifique a posición dos forxados existentes ou se proceda a adaptar para uso de vivenda os locais que non tiñan o dito uso, poderán manterse as alturas existentes, aínda que non se cumpra coas alturas anteriormente indicadas”. O que interpreto é que na rehabilitación de edificios e na rehabilitación de vivendas pódense manter as alturas existentes aínda que non cumpran coas esixencias das NHV-2010, agás se se modifican os forxados ou hai un cambio de uso de local a vivenda. ¿Esta interpretación é correcta? Ou pola contra ¿poderíase exceptuar a altura mínima de 2,50 m. libres de solo a teito nos cambios de uso de locais a vivendas?.

3 (137) Temos un edificio de 1960 (non catalogado nin con protección patrimonial) composto de planta baixa comercial, piso 1º a- vivenda, e piso 2º a- vivenda tipo buhardillón. Preténdese rehabilitar, modificar o piso 2º para unha vivenda enteira e ampliar un piso 3º para unha vivenda en dúplex con baixo cuberta. As obras no portal existente limítanse a ampliar lixeiramente a superficie do mesmo, facéndoo máis ancho (diminuíndo o largo do local comercial) para dar fácil acceso ao ascensor que se instala. Dotarase ao edificio de ascensor practicable (ademais é obrigado pola altura da ampliación) fóra da caixa das escaleiras. Para as NHV, ¿é eximente que o ascensor non chegue aos rochos de baixo cuberta se, situándoo na posición máis idónea para as vivendas, o seu casetón asomaría por enriba do plano de cubertas, o que non está permitido polo PXOM? (I.B.3.4.e). Esta excepcionalidade baséase no anexo 2.3, apartado 1.a), dado que se mellora a accesibilidade o apartado 1.d), dado que o planeamento municipal fai imposible o cumprimento.

4 (118) A consulta garda relación cunha intervención sobre o baixo cuberta dun edificio existente no que se pretende un cambio de uso a vivenda e un aumento de altura para adecualo ás condicións de habitabilidade en consonancia coa normativa de aplicación. ¿Como se debe entender dita intervención de acordo co artigo 8 da normativa de habitabilidade, considéranse obras de remodelación (A.4.2., A.4.4.) ou en obras de ampliación de edificio (B.1) a pesar de que non varía explicitamente a superficie construída en planta senón soamente a altura?

5 (110) No caso dun edificio construído con licenza previa á entrada en vigor das Normas de Habitabilidade de Galicia (incluso antes das normas do Hábitat galego), plantéxase a posibilidade dun cambio de uso de local comercial en vivenda. ¿Debe cumprir dita vivenda as NHV?¿debe adecuarse a zona común de acceso existente conforme as esixencias das NHV?¿Cal é a solución se dita zona de acceso non é adaptable?¿as vivendas existentes deben adaptarse nalgún aspecto ás NHV?¿Sería de aplicación o DB-SUA da CTE, e tódalas normativas aprobadas dende a concesión da licenza?

6 (84) No caso de rehabilitación parcial nun edificio:1-Se só se incorpora un ascensor novo contiguo á escaleira actual pero sen modificar a escaleira, ¿considérase que o ascensor ten que cumprir as NHV 2010, pero non a escaleira porque só o ascensor é novo?. 2-Se se incorpora un ascensor no oco dunha escaleira vella, (que polo tanto non cumpre coa ventilación) ¿considérase que a zona común e todo, polo tanto a escaleira, ten que cumprir coa ventilación?. Iso suporía demoler o edificio case enteiro para desprazar a escaleira ao patio para ventilar, e non parece razoable...3- ¿Que organismo concede a excepcionalidade e cal é o orde respecto á licenza do concello, preséntase o proxecto no concello e é este o que xestiona a excepcionalidade, ou é previo presentalo na Xunta para que concedan a excepcionalidade despois no concello?

7 (65) O caso consiste nunha edificación existente con clasificación de solo urbano consolidado, cunha antigüidade próxima aos corenta anos e que consta de: planta soto, semisoto, baixa, catro plantas altas e planta baixo cuberta. A actuación prevista que se planea cínguese ás plantas altas da edificación, que dispoñen dunha vivenda por planta, cunha superficie útil de 101,97 m2, e na que se desenvolven a cociña, o estar, catro dormitorios, baño e aseo. Un dos dormitorios e o estar dispoñen de fiestras a un patio interior no que se inscribe un círculo de diámetro 3,00 m. Recentemente dotouse á edificación coa instalación dun ascensor ás catro plantas altas, que dispón de licenza de primeira ocupación. A reforma a realizar consiste na segregación de cada vivenda de planta en dúas vivendas, unha de 37,34 m2 con estar-comedor-cociña, un dormitorio e un baño, e outra de 55,22 m2 con estar-comedor, cociña, dous dormitorios, baño e aseo. A consulta a realizar é se as vivendas resultantes teñen que cumprir coa totalidade das determinacións das NHV-2010 ou se, debido ás características da edificación existente (patio existente, dificultade para conseguir un rocho por vivenda...) se podería xustificar a non observación de certos parámetros a través do correspondente trámite de excepcionalidade.

8 (58) Gustaríame que me confirmarades que a rehabilitación dunha vivenda rural que está en estado de abandono, que xa non ten uso (a cuberta e o forxado de madeira xa non existen) non se pode acoller aos puntos I.A.3.2.2.6.c) e I.A.3.2.2.7.g) do decreto 29/2010, do 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia e, polo tanto, non está eximida da reserva do espazo destinado a lavadoiro e a tendal. Gustaríame que me aclarásedes se para dar cumprimento ao punto I.A.3.2.2.7.d) hai que definir en que punto da parcela se ubica o espazo de secado de roupa e como se garante a protección fronte á choiva e a protección de vistas desde a rúa, ou basta con dicir que “se ubicará na parcela”.

9 (83) Estou estudando un proxecto de cambio de uso de oficinas a vivenda nun edificio de vivendas. As novas vivendas serían en planta baixa e xúrdeme a dúbida da protección de vistas das mesmas, xa que o forxado do piso está a nivel da rúa. ¿As fiestras poderían dar a un espazo privado de uso común, como por exemplo a entrada ao garaxe ou a entrada peonil ao edificio?.

10 (81) Nun proxecto de rehabilitación dun edificio antigo de baixo máis dous onde só se cambian as escaleiras, debido ao seu mal estado, e se pretende colocar un ascensor que antes non había, isto é, só se actúa nas zonas comúns do edificio, ¿hai que cumprir a Normativa de Habitabilidade?. O espazo que existe no estado actual non cumpre a normativa ao tratarse dun edificio antigo, e por número de alturas, o ascensor non é necesario, só se entende como unha mellora. Poderíase propoñer como unha mellora estrutural dado que a escaleira está en estado de case ruína...Dáse o paradoxo de que, se hai que cumprir a Normativa, non se poderían mellorar as zonas comúns, pois os descansos están xustos, o ascensor non podería ser de 1,60x1,60, e é imposible ter 1,50 m fronte ao mesmo...O que se pretende é facer unha escaleira nova, e no oco ubicar un pequeno ascensor.

Páxina 1 de 2