Inicio

Xunta de Galicia

O REXISTRO ÚNICO DE DEMANDANTES DE VIVENDA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

¿Que é o Rexistro de Demandantes?

O Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia créase polo Decreto 1/2010, de 8 de xaneiro (DOG do 21 de xaneiro).

Será público e único e de aplicación en toda a Comunidade Autónoma de Galicia.

O Rexistro de Demandantes de vivenda pretende ser un procedemento áxil e transparente para a adxudicación das vivendas, respectando a capacidade de elección dos solicitantes e garantindo a igualdade de posibilidades no acceso ás vivendas dos demandantes inscritos.

O Rexistro de Demandantes de vivenda pretende ser un instrumento válido e veraz para ter datos fiables sobre a demanda real de vivendas protexidas en cada localidade, ao coñecer o número de demandantes existentes para cada réxime de vivenda.

Acceso ao seguimento de tramitación online de expedientes do rexistro único de demandantes de Galicia

 

CONSULTA DO REXISTRO

O eServizo de consulta do Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida vaiche permitir acceder á información do teu expediente. Para empregalo só necesitas inserir o teu NIF e coñecer o número de expediente.

Plan Vivenda 2018-2021

O Plan de vivenda 2018-2021 ten como obxectivos prioritarios o fomento do alugamento e o fomento da rehabilitación e da rexeneración e renovación urbanas.