NORMATIVA VIXENTE

(Última actualización a 26 /03/ 2014)

VIVENDA

Resolución do 28 de xaneiro de 2013, do director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo, pola que se acorda pechar o prazo de presentación de solicitudes de incorporación de vivendas ao Programa Aluga.
Real decreto 1492/2011, do 24 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de valoracións da Lei do solo.


1.-Estrutura orgánica e funcionamento

Decreto 235/2012, do 5 de decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia.
Resolución do 16 de novembro de 2012, da Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, pola que se ordena a publicación do acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración xeral do Estado - Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia.
Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia.
Decreto 44/2012, do 19 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
Orde do 19 de outubro de 2011 pola que se regulan determinados ficheiros de datos de carácter personal existentes no Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Decreto 8/2011, do 28 de xaneiro, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia.
Orde do 12 de xaneiro de 2011 pola que se regula a composición e o funcionamento do Comité Asesor de Habitabilidade.
Resolución do 17 de decembro de 2010 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 16 de decembro de 2010 polo que se aproba a relación de postos de traballo do Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Resolución do 23 de xuño de 2010 pola que se delegan competencias en materia de vivenda e solo no director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo e nos xefes territoriais da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
Orde do 23 de xuño de 2010 pola que se delegan competencias en materia de vivenda e solo nos xefes territoriais da consellería e nos xefes de área provincial do Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Orde do 1 de outubro de 2009 pola que se modifica a Orde do 9 de xullo de 2009 sobre delegación de competencias no secretario xeral e noutros órganos da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
Orde do 9 de xullo de 2009 sobre delegación de competencias no secretario xeral e noutros órganos da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
Decreto 317/2009, do 4 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica do Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Decreto 316/2009, do 4 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
Orde do 11 de maio de 2009 sobre adscripción de órganos e delegación de competencias como consecuencia da entrada en vigor do Decreto 83/2009, do 21 de abril, polo que se fixa a estrutura orgánica dos departamentos da Xunta de Galicia.
Decreto 245/2009, do 30 de abril, polo que se regulan as delegacións territoriais da Xunta de Galicia.
Orde do 29 de abril de 2009 sobre delegación de competencias no secretario xeral da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
Orde do 24 de abril de 2009 pola que se determina a adscrición dos órganos suprimidos como consecuencia da entrada en vigor do Decreto 83/2009, do 21 de abril, polo que se fixa a estrutura orgánica dos departamentos da Xunta de Galicia, e se encarga o despacho dos asuntos de diversos órganos da consellería.
Decreto 83/2009, do 21 de abril, polo que se fixa a estrutura orgánica dos departamentos da Xunta de Galicia.
Decreto 79/2009, do 19 de abril, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia.
Decreto 167/2008, do 3 de xullo, polo que se declaran medio propio instrumental e servizo técnico da Administración da Xunta de Galicia as catro sociedades anónimas de Xestión Urbanística de Galicia e se aproba a modificación dos seus
Resolución do 31 de decembro de 1988 pola que se resolve a entrada en funcionamento do Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Decreto 288/1988, do 29 de setembro, de desenvolvemento da Lei 3/1988, do 27 de abril, de creación do Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Lei 3/1988, do 27 de abril, de creación do Instituto Galego da Vivenda e Solo.


2.-Normativa aplicable á promoción pública

Resolución do 6 de marzo de 2014 pola que se fixan as porcentaxes de reserva de solo para vivenda protexida.
Resolución do 11 de xuño de 2013 de apertura do Rexistro de Demandantes de Solo Empresarial de Promoción Pública e de publicación do solo empresarial dispoñible na Comunidade Autónoma de Galicia relativa ás actuacións promovidas
Resolución do 17 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo, pola que se publican as axudas ás comunidades de propietarios, en réxime de concorrencia competitiva, para a reparación, rehabilitación e adaptación de edificios de vivendas de protección oficial de promoción pública.
Resolución do 9 de xaneiro de 2013 pola que se fixan as porcentaxes de reserva de solo para vivenda protexida.
Decreto 108/2012, do 29 de marzo, polo que se regula o Rexistro de Demandantes de Solo Empresarial de Promoción Pública da Comunidade Autónoma de Galicia.
Resolución do 28 de marzo de 2011 pola que se convocan as subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas ás comunidades de propietarios para a reparación, rehabilitación e adaptación de edificios de vivendas de protección oficial de promoción pública.
        Corrección de erros. Resolución do 28 de marzo de 2011 pola que se convocan as subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas ás comunidades de propietarios para a reparación, rehabilitación e adaptación de edificios de vivendas de protección oficial de promoción pública.
Resolución do 10 de decembro de 2010 pola que se publican as axudas ás comunidades de propietarios, en réxime de concorrencia competitiva, para a reparación, rehabilitación e adaptación de edificios de vivendas de protección oficial de promoción pública concedidas ao abeiro da Orde do 19 de setembro de 2008 ( Diario Oficial de Galicia número 188, do 29 de setembro) , e modificada pola Orde do 21 de setembro de 2009 ( Diario Oficial de Galicia número 199, do 9 de outubro) .
Orde do 21 de setembro de 2009 pola que se modifica a Orde do 19 de setembro de 2008, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para 2008 axudas ás comunidades de propietarios, en réxime de concorrencia competitiva, para a reparación, rehabilitación e adaptación de edificios e vivendas de protección oficial de promoción pública.
Resolución do 5 de xuño de 2009 pola que se da publicidade á relación de vivendas de promoción pública descualificadas en virtude do disposto na disposición derradeira primeira da Lei 18/2008, do 29 de decembro, de vivenda de Galicia.
Orde do 19 de setembro de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2008 axudas ás comunidades de propietarios, en réxime de concurrencia competitiva, para a reparación, rehabilitación e adaptación de edificios de vivendas de protección oficial de promoción pública.
Decreto 200/2008, do 31 de xullo, polo que se derroga o Decreto 111/2006, do 30 de xuño, sobre subvencións para a rehabilitación e adaptación de edificios de vivendas de protección oficial de promoción pública.
Decreto 253/2007, do 13 de decembro, de réxime xurídico do solo e das edificacións promovidas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo.
        Corrección de erros.-Decreto 253/2007, do 13 de decembro, de réxime xurídico do solo e das edificacións promovidas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Real decreto 1461/1989, do 1 de decembro, sobre ampliación dos medios adscritos aos servizos da Administración do Estado traspasados á Comunidade Autónoma de Galicia por Real decreto 1926/1985, do 11 de setembro, en materia de patrimonio arquitectónico, control da calidade da edificación e vivenda.
Real decreto 1926/1985, do 11 de setembro, sobre traspaso das funcións e servizos do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de patrimonio arquitectónico, control da calidade da edificación e vivenda.
Real decreto 3280/1983, do 14 de decembro, sobre financiamento de actuacións protexibles en materia de vivenda.
        Corrección de erros do Real decreto 3280/1983, do 14 de decembro, sobre financiamento de actuacións protexibles en materia de vivenda.
Real decreto 2980/1978, do 12 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lexislación de Vivendas de Protección Oficial.
Real decreto 3148/1978, do 10 de novembro, de desenvolvemento do Real decreto lei 31/1978, do 31 de outubro, sobre Política de Vivenda.
Real decreto lei 31/1978, do 31 de outubro, sobre política de vivendas de protección oficial.
Decreto 2114/1968, do 24 de xullo, polo que se aproba o Regulamento para a aplicación da Lei sobre Vivendas de Protección Oficial, texto refundido aprobado polos Decretos 2131/1963, do 24 de xullo e 3964/1964, do 3 de decembro.


3.-Inspección

Resolución do 11 de decembro de 2008 pola que se regula a tarxeta acreditativa do persoal da inspección da Consellería de Vivenda e Solo.
Orde do 11 de decembro de 2008 pola que se aproba o Plan Director 2009-2010 de Inspección Autonómica de Galicia en materia de vivenda.


4.-Fianzas

Decreto 42/2011, do 3 de marzo, polo que se establece o procedemento para o depósito das fianzas dos arrendamentos relativos a predios urbanos no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
        Corrección de erros. Decreto 42/2011, do 3 de marzo, polo que se establece o procedemento para o depósito das fianzas dos arrendamentos relativos a predios urbanos no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
        Corrección de erros. Decreto 42/2011, do 3 de marzo, polo que se establece o procedemento para o depósito das fianzas dos arrendamentos relativos a predios urbanos no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
        Corrección de erros. Decreto 42/2011, do 3 de marzo, polo que se establece o procedemento para o depósito das fianzas dos arrendamentos relativos a predios urbanos no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
        Corrección de erros. Decreto 42/2011, do 3 de marzo, polo que se establece o procedemento para o depósito das fianzas dos arrendamentos relativos a predios urbanos no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
Resolución do 10 de agosto de 2001 pola que se aproba a primeira emisión en euros de papel de fianzas e subministracións das clases A, B, C, D e E polos valores de 500, 100, 25, 5 e 1 euros.
Decreto 46/1999, do 11 de febreiro, polo que se establece o procedemento para a liquidación e extinción das Cámaras da Propiedade Urbana de Galicia e do seu Consello Xeral.
Lei 29/1994, do 24 de novembro, de arrendamentos urbanos.


5.-Rexistro de demandantes

Decreto 1/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia e a adxudicación das vivendas protexidas, así como acollidas a programas de acceso á vivenda con axudas públicas.
        Corrección de erros.-Decreto 1/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia e a adxudicación das vivendas protexidas, así como das acollidas a programa de acceso á vivenda con axudas públicas.


6.-Subvencións

6.2.-Axudas para a reparación de VPP

Resolución do 6 de xuño de 2013, da Presidencia do Instituto Galego da Vivenda e Solo, pola que se convocan subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, no exercicio 2013, dirixidas ás comunidades de propietarios para a reparación, rehabilitación e adaptación de edificios de vivendas protexidas de promoción pública.
Resolución do 17 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo, pola que se publican as axudas ás comunidades de propietarios, en réxime de concorrencia competitiva, para a reparación, rehabilitación e adaptación de edificios de vivendas de protección oficial de promoción pública.
Resolución do 28 de marzo de 2011 pola que se convocan as subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas ás comunidades de propietarios para a reparación, rehabilitación e adaptación de edificios de vivendas de protección oficial de promoción pública.
        Corrección de erros. Resolución do 28 de marzo de 2011 pola que se convocan as subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas ás comunidades de propietarios para a reparación, rehabilitación e adaptación de edificios de vivendas de protección oficial de promoción pública.
Resolución do 10 de decembro de 2010 pola que se publican as axudas ás comunidades de propietarios, en réxime de concorrencia competitiva, para a reparación, rehabilitación e adaptación de edificios de vivendas de protección oficial de promoción pública concedidas ao abeiro da Orde do 19 de setembro de 2008 ( Diario Oficial de Galicia número 188, do 29 de setembro) , e modificada pola Orde do 21 de setembro de 2009 ( Diario Oficial de Galicia número 199, do 9 de outubro) .
Orde do 21 de setembro de 2009 pola que se modifica a Orde do 19 de setembro de 2008, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para 2008 axudas ás comunidades de propietarios, en réxime de concorrencia competitiva, para a reparación, rehabilitación e adaptación de edificios e vivendas de protección oficial de promoción pública.
Orde do 19 de setembro de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2008 axudas ás comunidades de propietarios, en réxime de concurrencia competitiva, para a reparación, rehabilitación e adaptación de edificios de vivendas de protección oficial de promoción pública.
Decreto 200/2008, do 31 de xullo, polo que se derroga o Decreto 111/2006, do 30 de xuño, sobre subvencións para a rehabilitación e adaptación de edificios de vivendas de protección oficial de promoción pública.

Resolución do 8 de maio de 2013, da Presidencia do Instituto Galego da Vivenda e Solo, pola que se convocan as subvencións a fondo perdido para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos camiños de Santiago.
        Corrección de erros. Resolución do 8 de maio de 2013, da Presidencia do Instituto Galego da Vivenda e Solo, pola que se convocan as subvencións a fondo perdido para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos camiños de Santiago.
Decreto 44/2011, do 10 de marzo, polo que se regulan as axudas autonómicas para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos camiños de Santiago.
Resolución do 31 de xaneiro de 2011 pola que se dá publicidade ao esgotamento de crédito para subvencións para a rehabilitación e renovación de calidade de vivendas no medio rural e conxuntos históricos establecido na Resolución do 1 de xullo de 2010.
Orde do 30 de marzo de 2009 pola que se convocan as subvencións aos concellos para resolver o problema da infravivenda rural e se modifica parcialmente a Orde do 29 de abril de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras da convocatoria.
Orde do 27 de maio de 2008 pola que se convocan as subvencións a fondo perdido para a rehabilitación e renovación de calidade de vivendas no medio rural e conxuntos históricos de Galicia.
Orde do 29 de abril de 2008 pola que se aproban as bases e se convocan as subvencións aos concellos para resolver o problema da infravivenda rural.
Decreto 90/2008, do 24 de abril, polo que se modifica o Decreto 157/2006, do 7 de setembro, de rehabilitación e renovación de calidade de vivendas no medio rural e en conxuntos históricos de Galicia.
Decreto 180/2007, do 6 de setembro, polo que se modifica o Decreto 157/2006, do 7 de setembro, de rehabilitación e renovación de calidade de vivendas no medio rural e en conxuntos históricos de Galicia.
        Corrección de erros.-Decreto 180/2007, do 6 de setembro, polo que se modifica o Decreto 157/2006, do 7 de setembro, de rehabilitación e renovación de calidade de vivendas no medio rural e en conxuntos históricos de Galicia.
Orde do 25 de xuño de 2007, pola que se aproban as bases e se convocan as subvencións aos concellos para resolver o problema da infravienda rural.
Orde do 6 de xullo de 2006 pola que se aproban as bases e se convocan as subvencións aos concellos para resolver o problema da infravivenda rural.

6.4.-Outras axudas para o acceso á vivenda en aluguer

Resolución do 24 de maio de 2013, do presidente do Instituto Galego da Vivenda e Solo, pola que se procede á convocatoria pública das subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, dirixidas ás persoas titulares das vivendas arrendadas no marco do Programa Aluga no exercicio 2013.
Resolución do 26 de decembro de 2011 pola que se procede á convocatoria pública da axuda, en réxime de concorrencia non competitiva, ás persoas inquilinas das vivendas arrendadas no marco do Programa Aluga, no exercicio 2012.
        Corrección de erros. Resolución do 26 de decembro de 2011 pola que se procede á convocatoria pública da axuda, en réxime de concorrencia non competitiva, ás persoas inquilinas das vivendas arrendadas no marco do Programa Aluga, no exercicio 2012.
Real decreto 1260/2010, do 8 de outubro, polo que se modifica o Real decreto 1472/2007, do 2 de novembro, polo que se regula a renda básica de emancipación dos mozos.
Real decreto 366/2009, do 20 de marzo, polo que se modifica o Real decreto 1472, do 2 de novembro, polo que se regula a renda básica de emancipación dos mozos.
Orde do 8 de outubro de 2008 pola que se crean ficheiros que conteñen datos de carácter persoal existentes na Consellería de Vivenda e Solo, no eido da renda básica de emancipación dos mozos de Galicia.
Orde do 26 de decembro de 2007 pola que se regula a xestión da renda básica de emancipación dos mozos na Comunidade Autónoma de Galicia.
        Corrección de erros.-Orde do 26 de decembro de 2007 pola que se regula a xestión da renda básica de emancipación dos mozos na Comunidade Autónoma de
Real decreto 1472/2007, do 2 de novembro, polo que se regula a renda básica de emancipación dos mozos.

6.5.-Outras axudas

Orde do 11 de xuño de 2013 pola que se convoca a concesión de subvencións para as persoas adquirentes, adxudicatarias ou promotoras individuais para uso propio de vivenda, que conten co financiamento cualificado do Plan de vivenda e rehabilitación 2009-2012.
Resolución do 8 de maio de 2013, da Presidencia do Instituto Galego da Vivenda e Solo, pola que se convocan as subvencións a fondo perdido para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos camiños de Santiago.
        Corrección de erros. Resolución do 8 de maio de 2013, da Presidencia do Instituto Galego da Vivenda e Solo, pola que se convocan as subvencións a fondo perdido para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos camiños de Santiago.
Orde do 6 de xuño de 2012 pola que se convoca a concesión de subvencións estatais para axuda á eficiencia enerxética na promoción de vivendas protexidas.
Orde do 16 de abril de 2012 pola que se convoca a concesión de subvencións para as persoas adquirentes, adxudicatarias ou promotoras individuais para uso propio de vivenda, que conten coa financiación cualificada do Plan de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.
Orde do 12 de abril de 2012, pola que se convoca para o ano 2012 a concesión de subvencións para actuacións de rehabilitación, para familias e comunidades de propietarios, ao abeiro do Programa Renove do Plan de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.
Orde do 9 de abril de 2012 pola que se convoca a concesión de subvencións estatais para os promotores de vivenda protexidas destinadas a arrendamento e para os promotores de aloxamentos protexidos acollidos ao Plan de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.
Orde do 26 de marzo de 2012 pola que se convoca a concesión de subvencións complementarias da Comunidade Autónoma de Galicia para os promotores de aloxamentos protexidos acollidos ao Plan de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.
Resolución do 10 de febreiro de 2012 pola que se procede á convocatoria pública das subvencións en réxime de concorrencia non competitiva dirixidas ás persoas titulares das vivendas arrendadas no marco do Programa Aluga, no exercicio 2012.
Orde do 26 de xullo de 2011 pola que se convoca á participación con actuacións de rehabilitación de edificios e vivendas no ámbito dos Camiños de Santiago 1.ª fase. Programa de áreas de rehabilitación integral do Plan de Vivenda e
Resolución do 11 de xullo de 2011 pola que se amplía o crédito previsto na Orde do 1 de febreiro de 2011 pola que se convoca para o ano 2011 a concesión de subvencións para os promotores de aloxamentos protexidos acollidos ao Plan de Vivend e Rehabilitación 2009-2012.
Orde do 1 de febreiro de 2011 pola que se convoca para o ano 2011 a concesión de subvencións para os promotores de aloxamentos protexidos acollidos ao Plan de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.
        Corrección de erros.- Orde do 1 de febreiro de 2011 pola que se convoca para o ano 2011 a concesión de subvencións para os promotores de aloxamento protexidos acollidos ao Plan de Vivenda e Rehabilitación. 2009-2012.
Resolución do 21 de xaneiro de 2011 pola que se da publicidade aos beneficiarios das axudas condecidas ao amparo de varias órdenes de convocatoria de axudas convocadas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo no ano 2010.


7.-Erradicación do chabolismo

Orde do 15 de maio de 2008 de subvencións aos concellos en materia de erradicación do chabolismo no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2008 e modificación das bases reguladas pola Orde do 6 de xuño de 2006.
Orde do 24 de abril de 2007 de subvencións aos concellos en materia de erradicación do chabolismo no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007 e modificación parcial das bases da convocatoria recollidas na Orde do 21 de xuño de 2006.
Orde do 21 de xuño de 2006 de subvencións aos concellos, pola que se desenvolve parcialmente o Decreto 266/1989, do 23 de novembro, de desenvolvemento da Lei 5/1989, de medidas para a erradicación do chabolismo no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, se establecen as bases e se abre a convocatoria de axudas e subvencións na referida materia para 2006.
Decreto 266/1989, do 23 de novembro, polo que se desenvolve a Lei 5/1989 de medidas para a erradicación do chabolismo no ámbito da Comunidade Autónoma de
Lei 5/1989, do 24 de abril, de medidas para a erradicación do chabolismo no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.


8.-Normativa de Carácter sectorial

Lei 20/2013, do 9 de decembro, de garantía da unidade do mercado.
Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.
Lei 4/2013, do 4 de xuño, de medidas de flexibilización e fomento do mercado de aluguer de vivendas.
Resolución do 16 de novembro de 2012, da Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, pola que se ordena a publicación do acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración xeral do Estado - Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia.
Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia.
Orde do 6 de xullo de 2011 pola que se regulan os ficheiros de datos de carácter persoal existentes nesta consellería.
Real decreto lei 5/2011, do 29 de abril, de medidas para a regularización e control do emprego sumerxido e fomento da rehabilitación de vivendas.
Lei 2/2011, do 4 de marzo, de Economía Sostenible.
Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproban definitivamente as directrices de ordenación do territorio.
Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
Lei 8/2010, do 29 de outubro, de medidas tributarias no imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados para a reactivación do mercado de vivendas, da súa rehabilitación e o seu financiamento, e outras medidas tributarias.
Real decreto-lei 6/2010, do 9 de abril, de medidas para o impulso da recuperación económica e o empleo.
Orde VIV/905/2010, do 8 de abril, pola que se crea a Sede Electrónica no Ministerio de Vivenda.
Real decreto 410/2010, do 31 de marzo, polo que se desenvolven os requisitos esixibles ás entidades de control da calidade da edificación e aos laboratorios de ensaios para o control de calidade da edificación, para o exercicio da súa actividade.
Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.
        Corrección de erros.- Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxents de modificación da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.
Orde VIV/666/2010, do 15 de marzo, pola que se crea o Rexistro Electrónico do Ministerio de Vivenda e se establecen as súas funcións e o seu réxime de funcionamento.
Real decreto 173/2010, do 19 de febreiro, polo que se modifica o Código Técnico da Edificación, aprobado polo Real decreto 314/2006, do 17 de marzo, en materia de accesibilidade e non discriminación das persoas con discapacidade.
Lei 1/2010, do 11 de febreiro, de modificación de diversas leis de Galicia para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior.
        Corrección de erros.- Lei 1/2010, do 11 de febreiro, de modificación de diversas leis de Galicia para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior.
Orde VIV/561/2010, do 1 de febreiro, pola que se desenvolve o documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non discrimanción para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados.
Lei 19/2009, do 23 de novembro, de medidas de fomento e axilización procesal do aluguer e da eficiencia enerxética dos edificios.
Lei 4/2009, do 20 de outubro, de medidas tributarias relativas ao imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados para o fomento do acceso á vivenda e á sucesión empresarial.
Orde VIV/984/2009, do 15 de abril, pola que se modifican determinados documentos básicos do Código Técnico da Edificación aprobados polo Real decreto
        Corrección de erros.-Orde VIV/984/2009, do 15 de abril, pola que se modifican determinados documentos básicos do Código Técnico da Edificación, aprobados polo Real decreto 314/2006, do 17 de marzo, e o Real decreto 1371/2007, do 19
Decreto 42/2009, do 21 de xaneiro, polo que se regula a certificación enerxética de edificios de nova construción na Comunidade Autónoma de Galicia.
Decreto 11/2009 , do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño de subvencións de Galicia.
        Corrección de erros.-Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.
Real decreto 1675/2008, do 17 de outubro, polo que se modifica o Real decreto 1371/2007, do 19 de outubro, polo que se aproba o documento básico "DB-HR Protección fronte ó ruído" do Código Técnico da Edificación e se modifica o Real decreto 314/2006, do 17 de marzo, polo que se aproba o Código Técnico da
Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia.
Real decreto lexislativo 2/2008, do 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da lei do solo.
Lei 6/2008, do 19 de xuño, de medidas urxentes en materia de vivenda e solo, pola que se modifica a Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.
        Corrección de erros.-Lei 6/2008, do 19 de xuño, de medidas urxentes en materia de vivenda e solo, pola que se modifica a Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.
Real decreto lexislativo 1/2008, do 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Avaliación de Impacto Ambiental de proxectos.
Real decreto 1371/2007, do 19 de outubro, polo que se aproba o documento básico "DB-HR Protección fronte ó ruído" do Código Técnico da Edificación e se modifica o Real decreto 314/2006, do 17 de marzo, polo que se aproba o Código
        Corrección de erros.-Real decreto 1371/2007, do 17 de outubro, polo que se modifica o Real decreto 1371/2007, do 19 de outubro, polo que se aproba o documento básico "DB-HR Protección fronte ó ruído" do Código Técnico da Edificación e se modifica o Real decreto 314/2006, do 17 de marzo, polo que se
Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia.
Real decreto 505/2007, do 20 de abril, polo que se aproban as condicións básicas de accesibilidade e non discriminación das persoas con discapacidade para o acceso e utilización dos espacios públicos urbanizados e edificación.
Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre evaluación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente.
Real decreto 314/2006, do 17 de marzo, polo que se aproba o Código Técnico da Edificación.
        Corrección de errores.-Real decreto 314/2006, do 17 de marzo, polo que se aproba o Código Técnico da Edificación.
Lei 15/2004, do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.
Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.
Lei 6/2001, do 29 de xuño, de adecuación da normativa da Comunidade Autónoma de Galicia á Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do
Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal.
Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da Edificación.
Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do solo de Galicia.
Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia.


9.-Control de calidade das vivendas, habitabilidade e accesibilidade

Decreto 31/2011, do 17 de febreiro, polo que se regulan as condicións xerais exixibles para o exercicio da actividade das entidades e dos laboratorios de ensaios para o control de calidade da edificación e a súa inscrición no rexistro correspondente.
Orde do 12 de xaneiro de 2011 pola que se regula a composición e o funcionamento do Comité Asesor de Habitabilidade.
Decreto 29/2010, do 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia.
        Decreto 29/2010, do 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia.
Orde do 1 de febreiro de 2008 pola que se modifica a do 13 de novembro de 2006, pola que se crea o directorio de axentes colaboradores en materia de rehabilitación.
Orde do 13 de novembro de 2006 pola que se crea o directorio de axentes colaboradores en materia de rehabilitación.
        Corrección de erros.-Orde do 13 de novembro de 2006 pola que se crea o directorio de axentes colaboradores en materia de rehabilitación.
Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia.
Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia.
Decreto 232/1993, do 30 de setembro, polo que se regula o control de calidade da edificación na Comunidade Autónoma de Galicia.


10.-Programa de vivenda en aluguer

Resolución do 24 de maio de 2013, do presidente do Instituto Galego da Vivenda e Solo, pola que se procede á convocatoria pública das subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, dirixidas ás persoas titulares das vivendas arrendadas no marco do Programa Aluga no exercicio 2013.
Resolución do 28 de xaneiro de 2013, do director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo, pola que se acorda pechar o prazo de presentación de solicitudes de incorporación de vivendas ao Programa Aluga.
Resolución do 28 de maio de 2012 pola que se acorda a publicación dunha encomenda de xestión do IGVS a concellos con áreas de rehabilitación declaradas.
Resolución do 10 de febreiro de 2012 pola que se procede á convocatoria pública das subvencións en réxime de concorrencia non competitiva dirixidas ás persoas titulares das vivendas arrendadas no marco do Programa Aluga, no exercicio 2012.
Resolución do 17 de xaneiro de 2012 pola que se acorda pechar o prazo de presentación de solicitudes de incorporación de vivendas ao Programa Aluga.
Resolución do 26 de decembro de 2011 pola que se procede á convocatoria pública da axuda, en réxime de concorrencia non competitiva, ás persoas inquilinas das vivendas arrendadas no marco do Programa Aluga, no exercicio 2012.
        Corrección de erros. Resolución do 26 de decembro de 2011 pola que se procede á convocatoria pública da axuda, en réxime de concorrencia non competitiva, ás persoas inquilinas das vivendas arrendadas no marco do Programa Aluga, no exercicio 2012.
Resolución do 4 de agosto de 2011 pola que se acorda a publicación dunha encomenda de xestión do Instituto Galego da Vivenda e Solo coas áreas de rehabilitación declaradas.
Resolución do 23 de decembro de 2010, da Dirección Xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo, pola que se acorda pechar o prazo de presentación de solicitudes de incorporación de vivendas ao Programa Aluga, durante o primeiro cuadrimestre de 2011.
Resolución do 17 de decembro de 2010 pola que se procede á convocatoria pública das subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, dirixidas ás persoas titulares e ás inquilinas das vivendas arrendadas no marco do Programa Aluga, no exercicio 2011.
        Decreto 84/2010, do 27 de maio, polo que se regula o Programa Aluga, para o fomento do aluguer de vivendas na Comunidade Autónoma de Galicia.
        Corrección de erros.- Decreto 84/2010, do 27 de maio, polo que se regula o Programa Aluga, para o fomento do aluguer de vivendas na Comunidade Autónoma de Galicia.
Orde do 22 de decembro de 2008 pola que se convocan as subvencións que se poderán outorgar no exercicio 2009 ao abeiro do Decreto 48/2006, do 23 de febreiro, que regula o programa de vivenda en aluguer.
Orde do 8 de abril de 2008 pola que se modifica Orde do 22 de xuño de 2006, pola que se regula a xestión das vivendas, o procedemento de adxudicación e a concesión das subvencións no Programa de vivenda en aluguer.
Decreto 63/2008, do 13 de marzo, polo que se modifica o Decreto 48/2006, do 23 de febreiro, polo que se regula o programa de vivenda en aluguer.
Decreto 223/2006, do 23 de novembro, polo que se modifica o Decreto 48/2006, do 23 de febreiro, polo que se regula o programa de vivenda en aluguer.
Decreto 48/2006, do 23 de febreiro, polo que se regula o Programa de vivenda en aluguer.
Decreto 155/2004, do 25 de xuño, polo que se modifica o Decreto 35/2004, do 6 de febreiro, polo que se regulan as subvencións aos arrendatarios no marco do programa Bolsa de Vivenda en Aluguer do Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Decreto 35/2004, do 6 de febreiro, polo que se regulan as subvencións ós arrendatarios no marco do programa Bolsa de Vivenda en Aluguer do Instituto Galego da Vivenda e Solo.


11.-Plan de Vivenda

11.1.-1992-1995

Resolución do 8 de abril de 2013, da Secretaría de Estado de Infraestruturas, Transporte e Vivenda, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 22 de marzo de 2013, polo que se revisan e modifican os tipos de interés efectivos anuais vixentes para os préstamos cualificados ou convidos concedidos no marco dos programas 1993 e 1995 ( Plan de Vivenda 1992-1995) , no programa 1998 ( Plan de Vivenda 1996-1999) , Plan de Vivenda 2002-2005 e Plan de Vivenda 2005-2008.
Resolución do 15 de marzo de 2010, da Subsecretaría, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 12 de marzo de 2010, polo que se revisan e modifican os tipos de interese efectivos anuais vixentes para os préstamos cualificados ou convenios concedidos no marco dos Programas 1995 ( Plan de Vivenda 1992-1995) , Programa 1998 ( Plan de Vivenda 1996-1999) , Plan de Vivenda
Resolución do 19 de maio de 2009, da Subsecretaría, pola que se publica o Acordo do Consejo de Ministros do 14 de maio de 2009, polo que se revisan e modifican os tipos de interese efectivos anuais vixentes para os préstamos cualificados concedidos no marco dos Programas 1994 ( Plan de Vivenda 1992-1995) , Programa 1997 ( Plan de Vivenda 1996-1999) , Plan de Vivenda 2002-2005 e Plan de Vivenda 2005-2008, así como se modifican algunhas das características xerais dos préstamos convenidos do Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.

11.2.-1996-1999

Resolución do 8 de abril de 2013, da Secretaría de Estado de Infraestruturas, Transporte e Vivenda, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 22 de marzo de 2013, polo que se revisan e modifican os tipos de interés efectivos anuais vixentes para os préstamos cualificados ou convidos concedidos no marco dos programas 1993 e 1995 ( Plan de Vivenda 1992-1995) , no programa 1998 ( Plan de Vivenda 1996-1999) , Plan de Vivenda 2002-2005 e Plan de Vivenda 2005-2008.
Resolución do 25 de maio de 2012, da Secretaría de Estado de Infraestruturas, Transporte e Vivenda, pola que se publica o Acordo do Consejo de Ministros do 18 de maio de 2012, polo que se revisan os tipos de interés efectivos anuais vixentes para os préstamos cualificados ou convidos concedidos no marco dos programas 1997 ( Plan de Vivenda 1996-1999) , Plan de Vivenda 1998-2001, Plan de Vivenda 2002-2005 e Plan de Vivenda 2005-2008.
Resolución do 15 de marzo de 2011, da Secretaría de Estado de Vivenda e Actuacións Urbanas, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 4 de marzo de 2011, pola que se revisan e modifican os tipos de interés efectivos anuais vixentes para os préstamos cualificados o convenidos concedidos no marco do programa 1996 ( Plan de Vivenda 1996-1999) , do Plan de Vivenda 2002-2005 e do Plan de Vivenda 2005-2008.
Resolución do 15 de marzo de 2010, da Subsecretaría, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 12 de marzo de 2010, polo que se revisan e modifican os tipos de interese efectivos anuais vixentes para os préstamos cualificados ou convenios concedidos no marco dos Programas 1995 ( Plan de Vivenda 1992-1995) , Programa 1998 ( Plan de Vivenda 1996-1999) , Plan de Vivenda
Resolución do 19 de maio de 2009, da Subsecretaría, pola que se publica o Acordo do Consejo de Ministros do 14 de maio de 2009, polo que se revisan e modifican os tipos de interese efectivos anuais vixentes para os préstamos cualificados concedidos no marco dos Programas 1994 ( Plan de Vivenda 1992-1995) , Programa 1997 ( Plan de Vivenda 1996-1999) , Plan de Vivenda 2002-2005 e Plan de Vivenda 2005-2008, así como se modifican algunhas das características xerais dos préstamos convenidos do Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.

11.3.-1998-2001

Resolución do 25 de maio de 2012, da Secretaría de Estado de Infraestruturas, Transporte e Vivenda, pola que se publica o Acordo do Consejo de Ministros do 18 de maio de 2012, polo que se revisan os tipos de interés efectivos anuais vixentes para os préstamos cualificados ou convidos concedidos no marco dos programas 1997 ( Plan de Vivenda 1996-1999) , Plan de Vivenda 1998-2001, Plan de Vivenda 2002-2005 e Plan de Vivenda 2005-2008.
Resolución do 15 de marzo de 2010, da Subsecretaría, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 12 de marzo de 2010, polo que se revisan e modifican os tipos de interese efectivos anuais vixentes para os préstamos cualificados ou convenios concedidos no marco dos Programas 1995 ( Plan de Vivenda 1992-1995) , Programa 1998 ( Plan de Vivenda 1996-1999) , Plan de Vivenda

11.4.-2002-2005

Resolución do 8 de abril de 2013, da Secretaría de Estado de Infraestruturas, Transporte e Vivenda, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 22 de marzo de 2013, polo que se revisan e modifican os tipos de interés efectivos anuais vixentes para os préstamos cualificados ou convidos concedidos no marco dos programas 1993 e 1995 ( Plan de Vivenda 1992-1995) , no programa 1998 ( Plan de Vivenda 1996-1999) , Plan de Vivenda 2002-2005 e Plan de Vivenda 2005-2008.
Resolución do 25 de maio de 2012, da Secretaría de Estado de Infraestruturas, Transporte e Vivenda, pola que se publica o Acordo do Consejo de Ministros do 18 de maio de 2012, polo que se revisan os tipos de interés efectivos anuais vixentes para os préstamos cualificados ou convidos concedidos no marco dos programas 1997 ( Plan de Vivenda 1996-1999) , Plan de Vivenda 1998-2001, Plan de Vivenda 2002-2005 e Plan de Vivenda 2005-2008.
Resolución do 15 de marzo de 2011, da Secretaría de Estado de Vivenda e Actuacións Urbanas, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 4 de marzo de 2011, pola que se revisan e modifican os tipos de interés efectivos anuais vixentes para os préstamos cualificados o convenidos concedidos no marco do programa 1996 ( Plan de Vivenda 1996-1999) , do Plan de Vivenda 2002-2005 e do Plan de Vivenda 2005-2008.
Resolución do 15 de marzo de 2010, da Subsecretaría, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 12 de marzo de 2010, polo que se revisan e modifican os tipos de interese efectivos anuais vixentes para os préstamos cualificados ou convenios concedidos no marco dos Programas 1995 ( Plan de Vivenda 1992-1995) , Programa 1998 ( Plan de Vivenda 1996-1999) , Plan de Vivenda
Resolución do 19 de maio de 2009, da Subsecretaría, pola que se publica o Acordo do Consejo de Ministros do 14 de maio de 2009, polo que se revisan e modifican os tipos de interese efectivos anuais vixentes para os préstamos cualificados concedidos no marco dos Programas 1994 ( Plan de Vivenda 1992-1995) , Programa 1997 ( Plan de Vivenda 1996-1999) , Plan de Vivenda 2002-2005 e Plan de Vivenda 2005-2008, así como se modifican algunhas das características xerais dos préstamos convenidos do Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.
Decreto 155/2004, do 25 de xuño, polo que se modifica o Decreto 35/2004, do 6 de febreiro, polo que se regulan as subvencións aos arrendatarios no marco do programa Bolsa de Vivenda en Aluguer do Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Decreto 35/2004, do 6 de febreiro, polo que se regulan as subvencións ós arrendatarios no marco do programa Bolsa de Vivenda en Aluguer do Instituto Galego da Vivenda e Solo.

11.5.-2005-2008

Resolución do 8 de abril de 2013, da Secretaría de Estado de Infraestruturas, Transporte e Vivenda, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 22 de marzo de 2013, polo que se revisan e modifican os tipos de interés efectivos anuais vixentes para os préstamos cualificados ou convidos concedidos no marco dos programas 1993 e 1995 ( Plan de Vivenda 1992-1995) , no programa 1998 ( Plan de Vivenda 1996-1999) , Plan de Vivenda 2002-2005 e Plan de Vivenda 2005-2008.
Orde do 13 de febreiro de 2012 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2012 ao abeiro do Plan de Vivenda 2005-2008 regulado polo Real decreto 801/2005, do 1 de xullo, e polo Decreto 18/2006, do 26 de xaneiro.
Resolución do 15 de marzo de 2011, da Secretaría de Estado de Vivenda e Actuacións Urbanas, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 4 de marzo de 2011, pola que se revisan e modifican os tipos de interés efectivos anuais vixentes para os préstamos cualificados o convenidos concedidos no marco do programa 1996 ( Plan de Vivenda 1996-1999) , do Plan de Vivenda 2002-2005 e do Plan de Vivenda 2005-2008.
Resolución do 15 de marzo de 2010, da Subsecretaría, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 12 de marzo de 2010, polo que se revisan e modifican os tipos de interese efectivos anuais vixentes para os préstamos cualificados ou convenios concedidos no marco dos Programas 1995 ( Plan de Vivenda 1992-1995) , Programa 1998 ( Plan de Vivenda 1996-1999) , Plan de Vivenda
Resolución do 19 de maio de 2009, da Subsecretaría, pola que se publica o Acordo do Consejo de Ministros do 14 de maio de 2009, polo que se revisan e modifican os tipos de interese efectivos anuais vixentes para os préstamos cualificados concedidos no marco dos Programas 1994 ( Plan de Vivenda 1992-1995) , Programa 1997 ( Plan de Vivenda 1996-1999) , Plan de Vivenda 2002-2005 e Plan de Vivenda 2005-2008, así como se modifican algunhas das características xerais dos préstamos convenidos do Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.
Orde do 22 de decembro de 2008 pola que se convocan as subvencións que se poderán outorgar no exercicio 2009 ao abeiro do Decreto 48/2006, do 23 de febreiro, que regula o programa de vivenda en aluguer.
Orde do 8 de abril de 2008 pola que se modifica Orde do 22 de xuño de 2006, pola que se regula a xestión das vivendas, o procedemento de adxudicación e a concesión das subvencións no Programa de vivenda en aluguer.
Orde VIV/946/2008, do 31 de marzo, pola que se declaran os ámbitos territoriais de prezo máximo superior para o ano 2008, aos efectos do Real decreto 801/2005, do 1 de xullo, pola que se aproba o Plan Estatal 2005-2008, para favorecer o acceso dos cidadáns á vivenda.
Decreto 63/2008, do 13 de marzo, polo que se modifica o Decreto 48/2006, do 23 de febreiro, polo que se regula o programa de vivenda en aluguer.
Resolución do 20 de abril de 2007, da Subsecretaría, pola que se dispón a publicación do Acordo do “Consejo de Ministros” do 30 de marzo de 2007, polo que se fixa o tipo de interés efectivo anual aplicable aos préstamos convenidos que se concedan no ámbito do Plan Estatal 2005-2008.
Decreto 223/2006, do 23 de novembro, polo que se modifica o Decreto 48/2006, do 23 de febreiro, polo que se regula o programa de vivenda en aluguer.
Orde VIV/3149/2006, do 3 de outubro, pola que se crea e regula o Rexistro de Vivendas Protexidas.
Orde VIV/2668/2006, do 27 de xullo, pola que se establecen a composición e o funcionamento do Consello do Plan Estatal de Vivenda.
Decreto 48/2006, do 23 de febreiro, polo que se regula o Programa de vivenda en aluguer.
Orde VIV/3106/2005, do 5 de outubro, sobre convocatoria e selección de entidades de crédito e regulación de outros aspectos relacionados cos convenios de colaboración que se subscriban entre as mesmas e o Ministerio de Vivenda, para o financiamento de actuacións protexidas do Plan Estatal 2005-2008.

11.6.-2009-2012

Orde do 11 de xuño de 2013 pola que se convoca a concesión de subvencións para as persoas adquirentes, adxudicatarias ou promotoras individuais para uso propio de vivenda, que conten co financiamento cualificado do Plan de vivenda e rehabilitación 2009-2012.
Resolución do 1 de abril de 2013, do Banco de España, pola que se publican determinados tipos de referencia oficiais do mercado hipotecario.
Resolución do 1 de marzo de 2013, do Banco de España, pola que se publican os índices e tipos de referencia aplicables para o cálculo do valor de mercado na compensación por risco de tipo de interese dos préstamos hipotecarios, así como para o cálculo do diferencial a aplicar para a obtención do valor de mercado dos préstamos ou créditos que se cancelan anticipadamente.
Corrección de erros. Resolución do 1 de marzo de 2013, do Banco de España, pola que se publican os índices e tipos de referencia aplicables para o cálculo do valor de mercado na compensación por risco de tipo de interés dos préstamos hipotecarios, así como para o cálculo diferencial a aplicar para a obtención do valor de mercado dos préstamos ou créditos que se cancelan anticipadamente.
Resolución do 20 de febreiro de 2013, do Banco de España, pola que se publican determinados tipos de referencia do mercado hipotecario.
Resolución do 1 de febreiro de 2013, do Banco de España, pola que se publican os índices e os tipos de referencia aplicables para o cálculo do valor de mercado na compensación por risco de tipo de interés dos préstamos hipotecarios, así como para o cálculo do diferencial a aplicar para a obtención do valor de mercado dos préstamos ou créditos que se cancelan anticipadamente.
Resolución do 18 de xaneiro de 2013, do Banco de España, pola que se publican determinados tipos de referencia do mercado hipotecario.
Resolución do 2 de xaneiro de 2013, do Banco de España, pola que se publican os índices e tipos de referencia aplicables para o cálculo do valor de mercado na compensación por risco de tipo de interese dos préstamos hipotecarios, así como para o cálculo do diferencial a aplicar para a obtención do valor de mercado dos préstamos ou créditos que se cancelan anticipadamente.
Resolución do 2 de xaneiro de 2013, do Banco de España, pola que se publican determinados tipos de referencia oficiais do mercado hipotecario.
Resolución do 6 de novembro de 2012, do Banco de España, pola que se publican os índices e tipos de referencia aplicables para o cálculo do valor de mercado na compensación por risco de tipo de interés dos préstamos hipotecarios, así como para o cálculo do diferencial a aplicar para o obtención do valor de mercado dos préstamos ou créditos que se cancelan anticipadamente.
Resolución do 4 de decembro de 2012, do Banco de España, pola que se publican determinados índices e tipos de referencia aplicables para o cálculo do valor de mercado na compensación por risco de tipo de interés dos préstamos hipotecarios, así como para o cálculo do diferencial a aplicar para a obtención do valor de mercado dos préstamos ou créditos que se cancelan anticipadamente.
Resolución do 3 de decembro de 2012, do Banco de España, pola que se publican determinados tipos de referencia oficiais do mercado hipotecario.
Resolución do 2 de novembro de 2012, do Banco de España, pola que se publican determinados tipos de referencia oficiais do mercado hipotecario.
Resolución do 17 de outubro de 2012, do Banco de España, pola que se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 1 de outubro de 2012, do Banco de España, pola que se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 19 de setembro de 2012, do Banco de España, pola que se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 3 de setembro de 2012, do Banco de España, pola que se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 20 de agosto de 2012, do Banco de España, pola que se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 1 de agosto de 2012, do Banco de España, pola que se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 18 de xullo de 2012, do Banco de España, pola que se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 2 de xullo de 2012, do Banco de España, pola que se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 19 de xuño de 2012, do Banco de España, pola que mensualmente se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos
Orde do 6 de xuño de 2012 pola que se convoca a concesión de subvencións estatais para axuda á eficiencia enerxética na promoción de vivendas protexidas.
Resolución do 1 de xuño de 2012, do Banco de España, pola que se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 18 de maio de 2012, do Banco de España, pola que mensualmente se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 3 de maio de 2012, do Banco de España, pola que se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 18 de abril de 2012, do Banco de España, pola que mensualmente se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo varible destinados á adquisición de vivenda.
Orde do 16 de abril de 2012 pola que se convoca a concesión de subvencións para as persoas adquirentes, adxudicatarias ou promotoras individuais para uso propio de vivenda, que conten coa financiación cualificada do Plan de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.
Orde do 12 de abril de 2012, pola que se convoca para o ano 2012 a concesión de subvencións para actuacións de rehabilitación, para familias e comunidades de propietarios, ao abeiro do Programa Renove do Plan de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.
Orde do 9 de abril de 2012 pola que se convoca a concesión de subvencións estatais para os promotores de vivenda protexidas destinadas a arrendamento e para os promotores de aloxamentos protexidos acollidos ao Plan de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.
Resolución do 2 de abril de 2012, do Banco de España, pola que se fan públicos determinados índices de referencia ofiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Orde do 26 de marzo de 2012 pola que se convoca a concesión de subvencións complementarias da Comunidade Autónoma de Galicia para os promotores de aloxamentos protexidos acollidos ao Plan de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.
Resolución do 20 de marzo de 2012, do Banco de España, pola que mensualmente se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 1 de marzo de 2012, do Banco de España, pola que se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 17 de febreiro de 2012, do Banco de España, pola que mensualmente se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 13 de febreiro de 2012, da Secretaría de Estado de Planificación e Infraestruturas, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 27 de xaneiro de 2012, polo que se establece a contía do Módulo Básico Estatal para 2012 ( Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012) .
Resolución do 1 de febreiro de 2012, do Banco de España, pola que se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 18 de xaneiro de 2012, do Banco de España, pola que mensualmente se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 2 de xaneiro de 2012, do Banco de España, pola que se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 19 de decembro de 2011, do Banco de España, pola que mensualmente se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 1 de decebmro de 2011, do Banco de España, pola que se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 17 de novembro de 2011, do Banco de España, pola que mensualmente se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 2 de novembro de 2011, do Banco de España, pola que se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 19 de outubro de 2011, do Banco de España, pola que mensualmente se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 3 de outubro de 2011, do Banco de España, pola que se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 19 de setembro de 2011, do Banco de España, pola que mensualmente se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 1 de setembro de 2011, do Banco de España, pola que se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 18 de agosto de 2011, do Banco de España, pola que mensualmente se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 1 de agosto de 2011, do Banco de España, pola que se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Orde do 26 de xullo de 2011 pola que se convoca á participación con actuacións de rehabilitación de edificios e vivendas no ámbito dos Camiños de Santiago 1.ª fase. Programa de áreas de rehabilitación integral do Plan de Vivenda e
Resolución do 19 de xullo de 2011, do Banco de España, pola que mensualmente se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 11 de xullo de 2011 pola que se amplía o crédito previsto na Orde do 1 de febreiro de 2011 pola que se convoca para o ano 2011 a concesión de subvencións para os promotores de aloxamentos protexidos acollidos ao Plan de Vivend e Rehabilitación 2009-2012.
Resolución do 1 de xullo de 2011, do Banco de España, pola que se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 20 de xuño de 2001, do Banco de España, pola que mensualmente se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos
Resolución do 1 de xuño de 2011, do Banco de España, pola que se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 18 de maio de 2011, pola que mensualmente se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 13 de maio de 2011 pola que se modifican os modelos de solicitude e a documentación que os acompaña previstos no anexo II do Decreto 402/2009, do 22 de outubro, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a xestión das previstas no Real decreto 2066/2008, do 12 de decembro, para o período 2009-2012.
Resolución do 3 de maio de 2011, do Banco de España, pola que se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 19 de abril de 2011, do Banco de España, pola que mensualmente se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 1 de abril de 2011, do Banco de España, pola que se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Orde FOM/646/2011, do 10 de maio, pola que se modifica a Orde VIV/1290/2009, do 20 de maio, e se fixa o volume máximo de préstamos convidos a conceder no período 2011 polas entidades de crédito colaboradoras na financiación do Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.
Resolución do 17 de marzo de 2011, do Banco de España, pola que mensualmente se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 15 de marzo de 2011, da Secretaría de Estado de Vivenda e Actuacións Urbanas, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 23 de decembro de 2010, polo que se establece a contía do Módulo Básico Estatal para 2011 ( Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012) .
Resolución do 1 de marzo de 2011, do Banco de España, pola que se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 17 de febreiro de 2011, do Banco de España, pola que mensualmente se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Orde do 11 de febreiro de 2011 pola que se convoca a concesión de subvencións para as persoas adquirentes, adxudicatarias ou promotoras individuais para uso propio de vivenda, que conten co financiamento cualificado do Plan de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.
Orde do 4 de febreiro de 2011 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2011 ao abeiro do Plan de Vivenda 2005-2008, regulado polo Real decreto 801/2005, do 1 de xullo, e polo Decreto 18/2006, do 26 de xaneiro.
Orde do 3 de febreiro de 2011 pola que se convoca para o ano 2011 a concesión de subvencións para actuacións de rehabilitación ao abeiro do Programa Renove do Plan de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.
Real decreto 1713/2010, do 17 de decembro, polo que se modifica o Real decreto 2066/2008, do 12 de decembro, polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.
Orde VIV/1996/2010, do 12 de xullo, pola que se modifica a Orde VIV/1971/2009, do 15 de xullo, pola que se fai pública a relación de entidades de crédito relacionadas como colaboradoras, e as cualificadas como preferentes, para o financiamento do Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.
Resolución do 29 de decembro de 2009, da Subsecretaría, pola que se publica o Acordo do Consejo de Ministros do 18 de decembro de 2009, polo que se establece a contía do Módulo Básico Estatal para 2010 ( Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012) e se interpreta o punto sexto.3 do Acordo do Consejo de Ministros do 14 de maio de 2009.
Real decreto 1961/2009, do 18 de decembro, polo que se introducen novas medidas transitorias no Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.
Decreto 402/2009, do 22 de outubro, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a xestión das previstas no Real decreto 2066/2008, do 12 de decembro, para o período 2009-2012.
Orde VIV/2680/2009, do 28 de setembro, pola que se dispón a aplicación do novo sistema de financiamento establecido no Real decreto 2066/2008, do 12 de decembro, polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.
Orde VIV/1971/2009, do 15 de xullo, pola que se fai pública a relación de entidades de crédito relacionadas como colaboradoras, e as cualificadas como preferente, para o financiamento do Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.
Resolución do 3 de xullo de 2009, da Subsecretaría, pola que se publica o Convenio de colaboración, entre o Ministerio de Vivenda e a Comunidade Autónoma de Galicia, para aplicación do Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.
Orde VIV/1952/2009, do 2 de xullo, pola que se declaran os ámbitos territoriais de prezo máximo superior para o ano 2009, aos efectos do Real decreto 2066/2008, do 12 de decembro, polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.
Orde VIV/1290/2009, do 20 de maio, sobre convocatoria para a selección de entidades de crédito colaboradoras co Ministerio de Vivenda no financiamento de actuacións protexidas do Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.
Resolución do 19 de maio de 2009, da Subsecretaría, pola que se publica o Acordo do Consejo de Ministros do 14 de maio de 2009, polo que se revisan e modifican os tipos de interese efectivos anuais vixentes para os préstamos cualificados concedidos no marco dos Programas 1994 ( Plan de Vivenda 1992-1995) , Programa 1997 ( Plan de Vivenda 1996-1999) , Plan de Vivenda 2002-2005 e Plan de Vivenda 2005-2008, así como se modifican algunhas das características xerais dos préstamos convenidos do Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.
Real decreto 2066/2008, do 12 de decembro, pola que se regula o Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.

11.7.-2013-2016

Resolución do 19 de marzo de 2014, do Banco de España, pola que se publican determinados tipos de referencia oficiais do mercado hipotecario.
Resolución do 3 de marzo de 2014, do Banco de España, pola que se publican os índices e os tipos de referencia aplicables para o cálculo do valor de mercado na compensación por risco e tipo de interés dos préstamos hipotecarios, así como para o cálculo do diferencial a aplicar para a obtención do valor de mercado dos préstamos ou créditos que se cancelan anticipadamente.
Resolución do 19 de febreiro de 2014, do Banco de España, pola que se publican determinados tipos de referencia oficiais do mercado hipotecario.
Decreto 18/2014, do 13 de febreiro, polo que se determinan os aspectos básicos dos programas autonómicos de rehabilitación de vivendas e se dan directrices para o desenvolvemento do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
Resolución do 3 de febreiro de 2014, do Banco de España, pola que se publican determinados tipos de referencia oficiais do mercado hipotecario.
Resolución do 3 de febreiro de 2014, do Banco de España, pola que se publican os índices e tipo de referencia aplicables para o cálculo do valor de mercado na compensación por risco de tipo de interés dos préstamos hipotecarios, así como para o cálculo do diferencial a aplicar para a obtención do valor de mercado dos préstamos ou créditos que se cancelan anticipadamente.
Resolución do 17 de xaneiro de 2014, do Banco de España, pola que se publican determinados tipos de referencia oficiais do mercado hipotecario.
Resolución do 2 de decembro de 2013, do Banco de España, pola que se publican determinados tipos de referencia oficiais do mercado hipotecario.
Resolución do 2 de decembro de 2013, do Banco de España, pola que se publican os Índices e tipos de referencia aplicables para o cálculo do valor de mercado na compensación por risco de tipo de interés dos préstamos hipotecarios, así como para o cálculo do diferencial a aplicar para a obtención do valor de mercado dos préstamos ou créditos que se cancelan anticipadamente.
Resolución do 4 de novembro de 2013, do Banco de España, pola que se publican determinados tipos de referencia oficiais do mercado hipotecario.
Resolución do 1 de novembro de 2013, do Banco de España, pola que se publican os índices e tipos de referencia aplicables para o cálculo do valor de mercado na compensación por risco do tipo de interese dos préstamos hipotecarios, así como para o cálculo do diferencial a aplicar para a obtención do valor de mercado dos préstamos ou créditos que se cancelan anticipadamente.
Resolución do 1 de outubro de 2013, do Banco de España, pola que se publican determinados tipos de referencia oficiais do mercado hipotecario.
Resolución do 1 de outubro de 2013, do Banco de España, pola que se publican os índices e tipos de referencia aplicables para o cálculo do valor de mercado na compensación por risco de tipo de interese dos préstamos hipotecarios, así como para o cálculo do diferencial a aplicar para a obtención do valor de mercado dos préstamos ou créditos que se cancelan anticipadamente.
Resolución do 18 de setembro de 2013, do Banco de España, pola que se publican determinados tipos de referencia oficiais do mercado hipotecario.
Resolución do 2 de setembro de 2013, do Banco de España, pola que se publican determinados tipos de referencia oficiais do mercado hipotecario.
Resolución do 2 de setembro de 2013, do Banco de España, pola que se publican os Índices e tipos de referencia aplicables para o cálculo do valor de mercado na compensación por risco de tipo de interés dos préstamos hipotecarios, así como para o cálculo do diferencial a aplicar para a obtención do valor de mercado dos préstamos ou créditos que se cancelan anticipadamente.
Resolución do 20 de agosto de 2013, do Banco de España, pola que se publican determinados tipos de referencia do mercado hipotecario.
Resolución do 1 de agosto de 2013, do Banco de España, pola que se publican determinados índices e tipos de referencia aplicables para o cálculo do valor de mercado na compensación por risco do tipo de interese dos préstamos hipotecarios, así como para o cálculo do diferencial a aplicar para a obtención do valor de mercado dos préstamos ou créditos que se cancelan anticipadamente.
Resolución do 1 de agosto de 2013, do Banco de España, pola que se publican determinados tipos de referencia oficiais do mercado hipotecario.
Resolución do 1 de xullo de 2013, do Banco de España, pola que se publican determinados tipos de referencia oficiais do mercado hipotecario.
Resolución do 1 de xullo de 2013, do Banco de España, pola que se publican os índices e tipo de referencia aplicables para o cálculo do valor de mercado na compensación por risco de tipo de interés dos préstamos hipotecarios, así como para o cálculo do diferencial a aplicar para a obtención do valor de mercado dos préstamos ou créditos que se cancelan anticipadamente.
Resolución do 19 de xuño de 2013, do Banco de España, pola que se publican determinados tipos de referencia do mercado hipotecario.
Resolución do 3 de xuño de 2013, do Banco de España, pola que se publican determinados tipos de referencia oficiais do mercado hipotecario.
Resolución do 3 de xuño de 2013, do Banco de España, pola que se publican determinados índices e tipo de referencia aplicables para o cálculo do valor de mercado na compensación por risco de tipo de interese dos préstamos hipotecarios, así como para o cálculo do diferencial a aplicar para a obtención do valor de mercado dos préstamos e créditos que se cancelen anticipadamente.
Resolución do 20 de maio de 2013, do Banco de España, pola que se publican determinados tipos de referencia do mercado hipotecario.
Resolución do 3 de maio de 2013, do Banco de España, pola que se publican determinados tipos de referencia oficiais do mercado hipotecario.
Resolución do 2 de maio de 2013, do Banco de España, pola que se publican determinados índices e tipos de referencia aplicables para o cálculo do valor de mercado na compensación por risco de tipo de interese dos préstamos hipotecarios, así como para o cálculo do diferencial a aplicar para a obtención do valor de mercado dos préstamos ou créditos que se cancelan anticipadamente.
Resolución do 17 de abril do 2013, do Banco de España, pola que se publican determinados tipos de referencia do mercado hipotecario.
Real decreto 233/2013, do 5 de abril, polo que se regula o Plan Estatal de fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016.


12.-Protección de debedores/as hipotecarios/as

Resolución do 10 de xaneiro de 2014, da Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa, pola que se publica a lista de entidades que comunicaron a súa adhesión ao Código de Boas Prácticas para a reestruturación viable das débedas
Lei 1/2013, do 14 de maio, de medidas para reforzar a protección aos debedores hipotecarios, restruturación da débeda e aluguer social.
        Corrección de erros da Lei 1/2013, do 14 de maio, de medidas para reforzar a protección aos debedores hipotecarios, reestruturación da débeda e aluguer social.
Resolución do 8 de xaneiro de 2013, da Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa, pola que se publica a lista de entidades que comunicaron a súa adhesión voluntaria ao Código de Boas Prácticas para a reestructuración viable
Resolución do 29 de novembro de 2012, do Congreso dos Diputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de convalidación do Real Decreto-Lei 27/2012, do 15 de novembro, de medidas urxentes para reforzar a protección aos debedores hipotecarios.
Real decreto-lei 27/2012, do 15 de novembro, de medidas urxentes para reforzar a protección aos debedores hipotecarios.
Resolución do 8 de outubro de 2012, da Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa, pola que se publica a lista de entidades que comunicaron a súa adhesión voluntaria ao Código de Boas Prácticas para a reestructuración viable
Resolución de 10 de xullo de 2012, da Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa, pola que se publican as entidades que han comunicado a súa adhesión voluntaria ao Código de Boas Prácticas para a reestructuración viable das débedas con garantía hipotecaria sobre a vivenda habitual, desde a entreda en vigor do Real decreto-lei 6/2012, do 9 de marzo, de medidas urxentes de protección de debedores hipotecarios sen recursos.
Real decreto lei 6/2012, do 9 de marzo, de medidas urxentes de protección de deudores hipotecarios sen recursos.