NORMATIVA DERROGADA

(Última actualización a 26 /03/ 2014)

VIVENDA

1.-Estrutura orgánica e funcionamento

Orde do 15 de xuño de 2009 pola que se delegan competencias en materia de vivenda e solo.
Resolución do 14 de maio de 2009 pola que se delegan funcións en materia de contratación no director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Resolución do 14 de maio de 2009 pola que se delegan competencias da suprimida Dirección Xeral de Fomento e Calidade da Vivenda na Dirección Xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Orde do 14 de maio de 2009 sobre delegación de competencias por parte do conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas no director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Lei 18/2008, do 29 de decembro, de vivenda de Galicia.
Orde do 31 de marzo de 2008 pola que se constitúe o Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida de Galicia.
Orde do 31 de marzo de 2008 pola que se constitúe o Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida de Galicia.
Resolución do 18 de xaneiro de 2008 de delegación de competencias nas delegacións provinciais deste organismo.
Decreto 219/2007, do 8 de novembro, polo que se modifica o Decreto 506/2005, do 22 de setembro, polo que se establece a estrutura orgánica do Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Decreto 218/2007, do 8 de novembro, polo que se modifica o Decreto 505/2005, do 22 de setembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Vivenda e Solo.
Orde do 14 de setembro de 2007 pola que se crean ficheiros que conteñen datos de carácter persoal existentes na Consellería de Vivenda e Solo.
Resolución do 5 de marzo de 2007 sobre delegación de competencias no director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Orde do 29 de xaneiro de 2007 pola que se regula o Rexistro público de demandantes de vivendas de protección autonómica.
        Corrección de erros.-Orde do 29 de xaneiro de 2007 pola que se regula o Rexistro público de demandantes de vivendas de protección autonómica.
Resolución do 4 de xullo de 2006, da Dirección Xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo, de delegación de competencias nas delegacións provinciais deste organismo.
Decreto 506/2005, do 22 de setembro, polo que se establece a estrutura orgánica do Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Decreto 505/2005, do 22 de setembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Vivenda e Solo.
Decreto 232/2005, do 11 de agosto, polo que se fixa a estrutura orgánica dos departamentos da Xunta de Galicia.
Orde do 6 de marzo de 2003 sobre delegación de competencias no secretario xeral e noutros órganos da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda.
Decreto 134/2002, do 4 de abril, polo que se establece a estructura orgánica da Consellería de PolíticaTerritorial, Obras Públicas e Vivenda.
Decreto 258/1999, do 17 de setembro, polo que se modifica o Decreto 70/1997, do 14 de marzo, de estructura orgánica do Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Decreto 70/1997, do 14 de marzo, polo que se establece a estructura orgánica do Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Decreto 108/1991, do 27 de marzo polo que se establece a estructura orgánica do Instituto Galego da Vivenda e Solo.


2.-Normativa aplicable á promoción pública

Resolución do 16 de abril de 2007 pola que se modifica a Resolución do 28 de xullo de 2006 pola que se desenvolve o Decreto 111/2006, do 30 de xuño, e se regulan en réxime de concorrencia competitiva as axudas para a rehabilitación e adaptación de edificios de vivendas de protección oficial de promoción pública.
Resolución do 28 de xullo de 2006 pola que se desenvolve o Decreto 111/2006, do 30 de xuño, e se regulan en réxime de concorrencia competitiva as axudas para rehabilitación e adaptación de edificios de vivendas de protección oficial de promoción pública.
Decreto 111/2006, do 30 de xuño, de subvencións para a rehabilitación e adaptación de edificios de vivendas de protección oficial de promoción pública.
Orde do 9 de maio de 2006 pola que se aproban os modelos de carteis indicativos da promoción de vivendas de protección autonómica e actuacións de rehabilitación.
Decreto 257/2004, do 29 de outubro, sobre réxime xurídico das vivendas de promoción pública, locais de negocio e solo de promoción pública.
        Corrección de erros.-Decreto 257/2004, do 29 de outubro, sobre réxime xurídico das vivendas de promoción pública, locais de negocio e solo de promoción pública.
Decreto 225/2000, do 13 de setembro, de regularización de situacións dos ocupantes e cambio de réxime nas vivendas de promoción pública.
Decreto 275/1999, do 14 de outubro,sobre axudas para reparación de edificios de vivendas de protección oficial de promoción pública.
Decreto 125/1998, do 16 de abril, sobre normas de adxudicación de locais de negocio do Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Decreto 123/1998, do 16 de abril, de regularización de situacións dos ocupantes e cambio de réxime nas vivendas de promoción pública.
Decreto 320/1995, do 2 de decembro, de regularización de situacións dos ocupantes e cambio de réxime nas vivendas de promoción pública.
Orde do 28 de novembro de 1995 pola que se regulan os prezos privados que se aplicarán pola cesión temporal de determinadas dependencias do Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Decreto 301/1994, do 30 de setembro, sobre adquisición e alleamento de terreos polo Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Decreto 336/1992, do 26 de novembro, sobre normas de adxudicación de locais de negocio do Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Decreto 98/1992, do 26 de marzo, polo que se regula o financiamento e a adxudicación de vivendas de promoción pública.
Real decreto 2076/1979, do 20 de xullo, polo que se establecen as condicións que deben cumprir as vivendas que rematadas ou en construción opten por acollerse ao réximen de vivendas de protección oficial establecido polo Real decreto-lei 31/1978, do 31 de outubro.


3.-Inspección

Lei 13/1996, do 30 de decembro, de infraccións en materia de vivenda.


4.-Fianzas

Decreto 267/1985, do 12 de decembro, polo que se autoriza á Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas a emitir efectos de papel de fianzas con valor de 25.000, 10.000, 1.000, 5.000 e 100 pesetas.


5.-Rexistro de demandantes

Orde do 31 de marzo de 2008 pola que se constitúe o Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida de Galicia.
Orde do 29 de xaneiro de 2007 pola que se regula o Rexistro público de demandantes de vivendas de protección autonómica.
        Corrección de erros.-Orde do 29 de xaneiro de 2007 pola que se regula o Rexistro público de demandantes de vivendas de protección autonómica.


6.-Subvencións

6.1.-Axudas para a adquisición de vivendas

Orde do 6 de xullo de 2006 pola que se aproban as bases e se convocan as subvencións complementarias destinadas á xente moza adquirente de vivendas de promoción pública.
Orde do 11 de febreiro de 2005 pola que se regulan axudas complementarias destinadas a mozos adquirentes de vivendas de protección pública.
Orde do 21 de decembro de 2004 pola que se regula a subvención dos gastos derivados da constitución de hipoteca e das subrogacións hipotecarias, destinada a mozos que accedan á súa primeira vivenda en propiedade.
Orde do 10 de marzo de 2004 pola que se regulan axudas complementarias destinadas a mozos adquirentes de vivendas de protección pública.
Orde do 10 de febreiro de 2004 pola que se regula a subvención dos gastos derivados da constitución de hipoteca e das subrogacións hipotecarias, destinada a mozos e mozas que accedan á súa primeira vivenda en propiedade.
Orde do 23 de maio de 2003 pola que se regula a subvención dos gastos derivados da constitución de hipoteca e das subrogacións hipotecarias, destinada a mozos que accedan á súa primeira vivenda en propiedade.
Orde do 20 de marzo de 2003 pola que se regulan as axudas complementarias destinadas a mozos adquirentes de vivendas de protección pública.
        Corrección de erros.-Orde do 20 de marzo de 2003 pola que se regulan as axudas complementarias destinadas a mozos adquirentes de vivendas de protección pública.
Orde do 18 de xullo de 2001 pola que se regulan as axudas complementarias destinadas a mozos adquirentes de vivendas de protección pública.
Orde do 22 de setembro de 2000 pola que se regulan axudas complementarias destinadas a mozos adquirentes de vivendas de protección pública.
Orde do 24 de xaneiro de 1997 de desenvolvemento do Decreto 452/1996, do 20 de decembro, de axudas ás familias numerosas para adquisición de vivenda familiar.
Decreto 452/1996 do 20 de decembro, de axudas a familias numerosas para a adquisición de vivenda familiar.
Orde do 21 de xuño de 1995 de desenvolvemento do Decreto 170/1995, do 3 de xuño, de axudas ás familias numerosas para adquisición de vivenda familiar.
Decreto 170/1995, do 3 de xuño, de axudas a familias numerosas para a adquisición de vivenda familiar.

6.2.-Axudas para a reparación de VPP

Resolución do 16 de abril de 2007 pola que se modifica a Resolución do 28 de xullo de 2006 pola que se desenvolve o Decreto 111/2006, do 30 de xuño, e se regulan en réxime de concorrencia competitiva as axudas para a rehabilitación e adaptación de edificios de vivendas de protección oficial de promoción pública.
Resolución do 28 de xullo de 2006 pola que se desenvolve o Decreto 111/2006, do 30 de xuño, e se regulan en réxime de concorrencia competitiva as axudas para rehabilitación e adaptación de edificios de vivendas de protección oficial de promoción pública.
Decreto 111/2006, do 30 de xuño, de subvencións para a rehabilitación e adaptación de edificios de vivendas de protección oficial de promoción pública.
Orde do 17 de xuño de 2004 pola que se modifica a Orde do 16 de decembro de 2003 pola que se desenvolve o Decreto 239/2002, do 27 de xuño, e se regulan en réxime de concorrencia competitiva as axudas para reparación de edificios de vivendas de protección oficial de promoción pública.
Orde do 16 de decembro de 2003 pola que se desenvolve o Decreto 239/2002, do 27 de xuño, e se regulan en réxime de concorrencia competitiva as axudas para reparación de edificios de vivendas de protección oficial de promoción pública.
Decreto 275/1999, do 14 de outubro,sobre axudas para reparación de edificios de vivendas de protección oficial de promoción pública.

Resolución do 4 de outubro de 2010 pola que se convocan as subvencións a fondo perdido para a rehabilitación e renovación de calidade de vivendas no medio rural e conxuntos históricos de Galicia.
Resolución do 1 de xullo de 2010 pola que se convocan as subvencións a fondo perdido para a rehabilitación e renovación de calidade de vivendas no medio rural e conxuntos históricos de Galicia.
Orde do 10 de maio de 2010 pola que se modifica a orde da Consellería de Vivenda e Solo do 27 de maio de 2008, pola que se convocan as subvencións a fondo perdido para a rehabilitación e renovación de calidade de vivendas no medio rural e conxuntos históricos de Galicia.
Resolución de 22 de xaneiro de 2010 pola que se dá publicidade ao esgotamento de crédito para subvencións de vivenda unifamiliar rural establecido na Orde do 18 de febreiro de 2009 da Consellería de Vivenda e Solo.
Orde do 18 de agosto de 2009 pola que se dá publicidade ao esgotamento de crédito para subvencións en conxuntos históricos, para familias e institucións sen fin de lucro, establecida na Orde do 18 de febreiro de 2009 da Consellería de Vivenda e Solo.
Orde do 11 de marzo de 2009 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2009 ao abeiro do Decreto 295/2002, do 17 de outubro, sobre subvencións a fondo perdido para a reconstrución protexida de vivendas no medio rural de Galicia.
Orde do 11 de marzo de 2009 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2009 ao abeiro do Decreto 228/2002, do 20 de xuño, sobre subvencións a fondo perdido para a rehabilitación protexida de vivendas no medio rural.
Orde do 23 de febreiro de 2009 pola que se convocan as subvencións a fondo perdido para o remate exterior de vivendas unifamiliares rurais de nova construción.
Orde do 18 de febreiro de 2009 pola que se convocan subvencións a fondo perdido para a rehabilitación e renovación de calidade de vivendas no medio rural e conxuntos históricos de Galicia.
Orde do 24 de novembro de 2008 pola que se fai pública a ampliación do importe existente para a concesión de axudas para rehabilitación e renovación de calidade de vivendas no medio rural e conxuntos históricos, convocadas pola Orde do 27 de maio de 2008.
Orde do 9 de abril de 2008 pola que se convocan as subvencións a fondo perdido para o remate exterior de vivendas unifamiliares rurais de nova construción e se aproban as bases reguladoras.
Orde do 19 de febreiro de 2008 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2008 ao abeiro do Decreto 234/2003, do 3 de abril, sobre subvencións a fondo perdido para a rehabilitación de inmobles situados en conxuntos históricos galegos.
Orde do 13 de febreiro de 2008 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2008 ao abeiro do Decreto 295/2002, do 17 de outubro, sobre subvencións a fondo perdido para a reconstrución protexida de vivendas no medio rural de Galicia.
Orde do 13 de febreiro de 2008 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2008 ao abeiro do Decreto 228/2002, do 20 de xuño, sobre subvencións a fondo perdido para a rehabilitación protexida de vivendas no medio rural de Galicia.
Orde do 20 de decembro de 2007 pola que se modifica o importe máximo das axudas establecido na Orde do 25 de xuño de 2007, pola que se convocan as subvencións aos concellos para resolver o problema da infravivenda rural.
Orde do 5 de novembro de 2007 pola que se determina ampliar o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2007 ao abeiro do Decreto 234/2003, do 3 de abril, sobre subvencións a fondo perdido para a rehabilitación de inmobles situados en conxuntos históricos galegos.
Orde do 13 de xuño de 2007 pola que se convocan as subvencións a fondo perdido para o remate exterior de vivendas unifamiliares rurais de nova construción.
Orde do 12 de xuño de 2007 pola que se convocan subvencións a fondo perdido para a rehabilitación e renovación de calidade de vivenda no medio rural e en conxuntos históricos de Galicia.
Decreto 38/2007, do 1 de marzo, polo que se modifica o Decreto 64/2006, do 6 de abril, sobre subvencións a fondo perdido para o remate exterior de vivendas unifamiliares rurais de nova construción.
Orde do 12 de febreiro de 2007 polo que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2007 ao abeiro do Decreto 234/203, do 3 de abril, sobre subvencións a fondo perdido para a rehabilitación de inmobles situados en conxuntos históricos galegos.
Orde do 5 de febreiro de 2007 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2007 ao abeiro do Decreto 228/2002, do 20 de xuño, sobre subvencións a fondo perdido para a rehabilitación protexida de vivendas no medio rural de Galicia.
Orde do 5 de febreiro de 2007 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2007 ao abeiro do Decreto 295/2002, do 17 de outubro, sobre subvencións a fondo perdido para a reconstrución protexida de vivendas no medio rural de Galicia.
Orde do 4 de decembro de 2006 pola que se determina ampliar o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2006 ao abeiro do Decreto 234/2003, do 3 de abril, sobre subvencións a fondo perdido para a rehabilitación de inmobles situados en conxuntos históricos galegos.
Orde do 27 de novembro de 2006 pola que se determina ampliar o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2006 ao abeiro do Decreto 228/2002, do 20 de xuño, sobre subvencións a fondo perdido para a rehabilitación protexida de vivendas no medio rural de Galicia.
        Corrección de erros.-Orde do 27 de novembro de 2006 pola que se convocan as axudas para sufragar os gastos causados pola inundacións acaecidas no mes de outubro de 2006 en vivendas e enxoval doméstico.
Decreto 157/2006, do 7 de setembro, de rehabilitación e renovación de calidade de vivendas no medio rural e en conxuntos históricos de Galicia.
        Corrección de erros.-Decreto 157/2006, do 7 de setembro, de rehabilitación e renovación de calidade de vivendas no medio rural e en conxuntos históricos de Galicia.
Orde do 6 de xuño de 2006 pola que se convocan as subvencións a fondo perdido para o remate exterior de vivendas unifamiliares rurais de nova construción.
Orde do 18 de abril de 2006 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2006 ao abeiro do Decreto 233/2003, do 3 de abril, de axudas aos concellos para a infravivenda rural.
Decreto 64/2006, do 6 de abril, sobre subvencións a fondo perdido para o remate exterior de vivendas unifamiliares rurais de nova construción.
Orde do 21 de marzo de 2006 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2006 ao abeiro do Decreto 234/2003, do 3 de abril, sobre subvencións a fondo perdido para a rehabilitación de inmobles situados en conxuntos históricos galegos.
Orde do 7 de marzo de 2006 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2006 ao abeiro do Decreto 228/2002, do 20 de xuño, sobre subvencións a fondo perdido para a reconstrución protexida de vivendas no medio rural de Galicia.
Orde do 7 de marzo de 2006 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2006 ao abeiro do Decreto 295/2002, do 17 de outubro, sobre subvencións a fondo perdido para a reconstrución protexida de vivendas no medio rural de Galicia.
Orde do 4 de marzo de 2005 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2005 ao abeiro do Decreto 233/2003, do 3 de abril, de axudas aos concellos para a infravivenda rural.
Orde do 25 de xaneiro de 2005 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2005 ao abeiro do Decreto 228/2002, do 20 de xuño, sobre subvencións a fondo perdido para a rehabilitación protexida de vivendas no medio rural de Galicia.
Orde do 25 de xaneiro de 2005 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2005 ao abeiro do Decreto 295/2002, do 17 de outubro, sobre subvencións a fondo perdido para a reconstrución protexida de vivendas no medio rural de Galicia.
Orde do 25 de xaneiro de 2005 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2005 ao abeiro do Decreto 234/2003, do 3 de abril, sobre subvencións a fondo perdido para a rehabilitación de inmobles situados en conxuntos históricos galegos.
Decreto 287/2004, do 2 de decembro, polo que se modifican o Decreto 228/2002, do 20 de xuño, sobre subvencións a fondo perdido para a rehabilitación de vivendas no medio rural de Galicia, o Decreto 295/2002, do 17 de outubro, sobre subvencións a fondo perdido para a reconstrucción protexida de vivendas no medio rural de Galicia e o Decreto 233/2003, do 3 de abril, de axudas aos concellos para a infravivenda rural.
Orde do 19 de outubro de 2004 pola que se modifica a Orde do 18 de febreiro de 2004 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2004 ó abeiro do Decreto 228/2002, do 20 de xuño, sobre subvencións a fondo perdido para a rehabilitación protexida de vivendas no medio rural de Galicia
Orde do 10 de marzo de 2004 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2004 ó abeiro do Decreto 233/2003, do 3 de abril, de axudas ós concellos para a infravivenda rural.
Orde do 18 de febreiro de 2004 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2004 ó abeiro do Decreto 228/2002, do 20 de xuño, sobre subvencións a fondo perdido para a rehabilitación protexida de vivendas no medio rural de Galicia.
Orde do 18 de febreiro de 2004 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2004 ó abeiro do Decreto 295/2002, do 17 de outubro, sobre subvencións a fondo perdido para a reconstrucción protexida de vivendas no medio rural de Galicia.
Orde do 18 de febreiro de 2004 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2004 ó abeiro do Decreto 234/2003, do 3 de abril, sobre subvencións a fondo perdido para a rehabilitación de inmobles situados en conxuntos históricos galegos.
Decreto 234/2003, do 3 de abril, sobre subvencións a fondo perdido para a rehabilitación de inmobles situados en conxuntos históricos galegos.
Decreto 233/2003, do 3 de abril, de axudas ós concellos para a infravivenda rural.
Decreto 295/2002, do 17 de outubro, sobre subvencións a fondo perdido para a reconstrucción protexida de vivendas no medio rural de Galicia.
Decreto 228/2002, do 20 de xuño, sobre subvencións a fondo perdido para a rehabilitación protexida de vivendas no medio rural de Galicia.
Orde do 13 de xuño de 2002 pola que se regulan axudas complementarias destinadas a mozos adquirentes de vivendas de protección pública.
Orde do 19 de xullo de 2001 de axudas ós concellos para a infravivenda rural no exercicio 2001.
Orde do 6 de xuño de 2001 de desenvolvemento do Decreto 127/2001, do 25 de maio, sobre subvencións a fondo perdido para reconstrucción de vivendas no medio rural de Galicia.
Decreto 127/2001, do 25 de maio, sobre subvencións a fondo perdido para a reconstrucción de vivendas no medio rural de Galicia.
Orde do 19 de abril de 2001 pola que se regula a concesión de axudas para a rehabilitación de inmobles situados en conxuntos históricos galegos.
Orde do 20 de febreiro de 2001 de desenvolvemento do Decreto 304/2000, do 21 de decembro, sobre subvencións a fondo perdido para rehabilitación de vivendas no medio rural de Galicia.
Decreto 304/2000, do 21 de decembro, sobre subvencións a fondo perdido para rehabilitación de vivendas no medio rural de Galicia.
Orde do 28 de abril de 2000 pola que se regula a concesión de axudas para a adquisición e a rehabilitación de inmobles situados en conxuntos históricos galegos.
Orde do 6 de abril de 2000 de axudas ós concellos para a infravivenda rural no exercicio de 2000.
Orde do 23 de xuño de 1999 pola que se determina a finalización do prazo de presentación de solicitudes ó abeiro do Decreto 199/1996, do 2 de maio, polo que se prorroga o prazo de vixencia do Decreto 142/1992, do 5 de xuño, sobre subvencións a fondo perdido para rehabilitación de vivendas familiares no medio rural de Galicia.
Orde do 28 de abril de 1998 de axudas ós concellos para a infravivenda rural no exercicio de 1998.
Resolución do 20 de abril de 1998 pola que se determina o prazo de presentación de solicitudes de axudas específicas para a adquisición e a rehabilitación de inmobles situados en conxuntos históricos galegos no exercicio de 1998.
Orde do 12 de decembro de 1996 de axudas ós concellos para a infravivenda rural no exercicio de 1997.
Orde do 1 de outubro de 1996 pola que se desenvolve o Decreto 199/1996, do 2 de maio, polo que se prorroga o prazo de vixencia do Decreto 142/1992, do 5 de xuño, sobre subvencións a fondo perdido para rehabilitación de vivendas familiares no medio rural de Galicia.
Orde do 17 de xullo de 1996 pola que se regula a concesión de axudas a autoconstructores no medio rural.
Decreto 269/1996, do 14 de xuño, sobre medidas de financiamento cualificado da autoconstrucción no medio rural.
Orde do 11 de xuño de 1996 de axudas ós concellos para a infravivenda rural no exercicio de 1996.
Orde do 27 de maio de 1996 pola que se desenvolve o Decreto 143/1996, do 17 de abril, polo que se prorroga o prazo de vixencia do Decreto 226/1992, do 24 de xullo, sobre subvencións á reconstrucción de vivendas unifamiliares no medio rural.
Decreto 195/1996, do 17 de maio, polo que se modifican determinados artigos do Decreto 343/1992, do 26 de novembro, de axudas ós concellos para a infravivenda rural.
Decreto 199/1996, do 2 de maio, polo que se prorroga o prazo de vixencia do Decreto 142/1992, do 5 de xuño, sobre subvencións a fondo perdido para rehabilitación de vivendas familiares no medio rural de Galicia.
Decreto 143/1996, do 17 de abril, polo que se prorroga o prazo de vixencia do Decreto 226/1992, do 24 de xullo, sobre subvencións á reconstrucción de vivendas unifamiliares no medio rural.
Orde do 29 de marzo de 1996 pola que se regula a concesión de axudas específicas para a adquisición e a rehabilitación de inmobles situados en conxuntos históricos galegos.
Orde do 14 de xuño de 1995 de axudas ós concellos para a infravivenda rural no exercicio de 1995.
Decreto 343/1992, do 26 de novembro, de axudas ós concellos para a infravivenda rural.
Orde do 22 de setembro de 1992 pola que se desenvolve o Decreto 226/1992, do 24 de xullo, sobre subvencións á reconstrucción de vivendas unifamiliares no medio rural.
Orde do 28 de xullo de 1992 de desenvolvemento do Decreto 142/1992, do 5 de xuño, sobre subvencións a fondo perdido para rehabilitación de vivendas familiares no medio rural de Galicia.
Decreto 226/1992, do 24 de xullo, sobre subvencións á reconstrucción de vivendas unifamiliares no medio rural.
Orde do 5 de xuño de 1992 pola que se regula a concesión de axudas á autoconstructores no medio rural.
Decreto 142/1992, do 5 de xuño, sobre subvencións a fondo perdido para rehabilitación de vivendas familiares no medio rural de Galicia.
Decreto 107/1992, do 30 de abril, sobre medidas de financiamento cualificado da autoconstrución no medio rural.

6.4.-Outras axudas para o acceso á vivenda en aluguer

Orde do 2 de xullo de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca a concesión de bolsas para o acceso en alugueiro a vivenda para estudantes de ciclos formativos da formación profesional inicial do curso 2008-2009.
Orde do 5 de outubro de 2007 pola que se modifica a Orde do 30 de agosto pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca a concesión de bolsas para o acceso en aluguer a vivenda para estudantes de ciclos formativos da formación profesional inicial.
Orde do 30 de agosto de 2007 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca a concesión de bolsas para o acceso en aluguer a vivenda para estudantes de ciclos formativos da formación profesional inicial.

6.5.-Outras axudas

Resolución do 31 de xaneiro de 2011 pola que se dá publicidade ao esgotamento de crédito para as axudas destinadas a sufragar os danos causados en vivendas e instalacións complementarias polo temporal acaecido en Galicia a partir do 23 de xaneiro de 2009.
Resolución do 16 de novembro de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan dez bolsas de formación e especialización en materia de vivenda.
Orde do 2 de setembro de 2010 pola que se convoca para o 2010 a concesión de subvencións para os promotores de vivendas protexidas destinadas a aluguer e promotores de aloxamentos protexidos acollidos ao Plan de vivenda e rehabilitación 2009-2012.
Orde do 2 de setembro de 2010 pola que se convoca a concesión de subvencións para os promotores de urbanización de solo destinado á construción maioritaria de vivendas protexidas.
Resolución do 19 de xullo de 2010, complementaria da Orde do 2 de febreiro de 2009, pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca a concesión de axudas destinadas a sufragar os danos causados en vivendas e instalacións complementarias polo temporal acaecido en Galicia a partir do 23 de xaneiro, pola que se asignan aos orzamentos de 2010 os remanentes do ano anterior.
Resolución do 2 de xullo de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca a concesión de axudas destinadas a sugragar os danos causados en vivendas polas inundacións acaecidas o día 9 e 10 de xuño na Mariña luguesa e
        Corrección de erros.- Resolución do 2 de xullo de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca a concesión de axudas destinadas a sugragar os danos causados en vivendas polas inundacións acaecidas o día 9 e 10 de xuño na Mariña luguesa e nos concellos limítrofes.
Orde do 4 de xuño de 2010 pola que se convoca para 2010 a concesión de subvencións para actuacións de rehabilitación ao abeiro do Programa Renove do Plan de vivenda e rehabilitación 2009-2012.
Orde do 22 de abril de 2010 pola que se convoca a concesión de subvencións para as persoas adquirentes, adxudicatarias ou promotoras individuais para uso propio de vivenda, que conten co financiamento cualificado do Plan de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.
Resolución do 30 de outubro de 2009 complementaria da Orde do 2 de febreiro de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca a concesión de axudas destinadas a sugragar os danos causados en vivendas e instalacións complementarias polo temporal acaecido en Galicia a partir do 23 de xaneiro, pola que se amplía a dotación orzamentaria inicialmente prevista nesta.
Orde do 2 de febreiro de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca a concesión de axudas destinadas a sufragar os danos causados en vivendas e instalacións complementarias polo temporal acaecido en Galicia a partir do 23 de xaneiro.
Decreto 13/2009, do 29 de xaneiro, de medidas urxentes para a reparación dos danos causados polo temporal acaecido en Galicia a partir do 23 de xaneiro.
Orde do 5 de novembro de 2007 pola que se determina ampliar o importe máximo das axudas á rehabilitación de vivendas e edificios que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2007 ao abeiro do Plan de Vivenda 2005-2008 regulado polo Real decreto 801/2005 e polo Decreto 18/2006.
Orde VIV/361/2007, do 14 de febreiro, pola que se establecen as condicións, os requisitos e o procedemento aplicables á concesión de subvencións excepcionais en materia de vivenda, para reparar os danos causados polos incendios forestais na Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro do Real decreto-lei 8/2006, do 28 de agosto.
Orde do 14 de decembro de 2006 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan as axudas destinadas a sufragar os danos causados en vivendas e enxoval doméstico como consecuencia directa das inundacións acaecidas no mes de novembro do ano en curso en Galicia.
Orde do 27 de novembro de 2006 pola que se convocan as axudas para sugragar os gastos causados polas inundacións acaecidas no mes de outubro de 2006 en vivendas e enxoval doméstico.
Orde do 4 de setembro de 2006 pola que se convocan as axudas para sufragar os gastos causados pola vaga de incendios que asolaron Galicia durante os días 4 a 14 do mes de agosto do ano en curso en vivendas e enxoval doméstico.
Real decreto-lei 8/2006, do 28 de agosto, polo que se aproban medidas urxentes en materia de incendios forestais na Comunidade Autónoma de Galicia.
Decreto 138/2006, do 24 de agosto, de medidas urxentes de axuda para a reparación de danos e perdas causados pola vaga de incendios que asolaron Galicia durante os día 4 a 14 de agosto do ano en curso.


7.-Erradicación do chabolismo

Orde do 3 de decembro de 2007 pola que se determina ampliar o importe máximo das axudas establecido na do 24 de abril, de subvencións aos concellos en materia de erradicación do chabolismo no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007 e modificación parcial das bases da convocatoria recollidas na Orde do 21 de xuño de 2006.
Orde do 21 de marzo de 2005 de axudas aos concellos para a erradicación do chabolismo na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2005.
Orde do 10 de marzo de 2004 de axudas ós concellos para a erradicación do chabolismo na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2004.
Orde do 28 de marzo de 2003 de axudas ós concellos para a erradicación do chabolismo na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2003.
Orde do 11 de xuño de 2001 de axudas ós concellos para a erradicación do chabolismo na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2001.
Orde do 6 de abril de 2000 de axudas ás entidades locais para a erradicación do chabolismo na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2000.
Orde do 28 de abril de 1998 de axudas ás entidades locais para a erradicación do chabolismo na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 1998.
Orde do 12 de decembro de 1996 de axudas ás entidades locais para a erradicación do chabolismo na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 1997.
Orde do 27 de xuño de 1996 de axudas ás entidades locais para a erradicación do chabolismo na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 1996.
Orde do 9 de febreiro de 1995 de axudas ás entidades locais para a erradicación do chabolismo na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 1995.
Decreto 111/1991, do 4 de abril, polo que se modifica o Decreto 266/1989, do 23 de novembro, de medidas para erradicación do chabolismo, en materia de determinación das contías de axudas e subvencións.


8.-Normativa de Carácter sectorial

Lei 18/2008, do 29 de decembro, de vivenda de Galicia.
Lei 4/2003, do 29 de xullo, de vivenda de Galicia.
Real decreto 2187/1978, do 23 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei sobre Réxime do Solo e Ordenación Urbana.


9.-Control de calidade das vivendas, habitabilidade e accesibilidade

Orde do 18 de agosto de 2009 pola que se modifica a Orde do 13 de decembro de 2006 pola que se regula a cédula de rehabilitación de calidade e se determina a finalización do prazo de presentación de solicitudes.
Orde do 16 de xaneiro de 2009 polo que se aproban as bases reguladoras polas que se lles conceden axudas aos concellos de Galicia para a contratación do persoal técnico para a aplicación das normas do hábitat e se procede a súa convocatoria para o ano 2009.
Orde do 5 de novembro de 2008 pola que se modifica a Orde do 7 de abril de 2008 pola que se regula a composición e o funcionamento do Comité Asesor de Habitabilidade.
Orde do 27 de xuño de 2008 pola que se modifica a do 7 de abril de 2008 pola que se regula a composición e funcionamento do Comité Asesor de Habitabilidade.
Orde do 7 de abril de 2008 pola que se regula a composición e o funcionamento do Comité Asesor de Habitabilidade.
Decreto 262/2007, do 20 de decembro, polo que se aproban as normas do hábitat galego.
Decreto 159/2007, do 26 de xullo, polo que se regula o sistema de acreditación das entidades de control de calidade na edificación e se crea o Rexistro único de entidades e laboratorios acreditados na Comunidade Autónoma de Galicia.
Orde do 13 de decembro de 2006 pola que se regula a cédula de rehabilitación de calidade.
Decreto 311/1992, do 12 de novembro, sobre supresión da cédula de habitabilidade.
Decreto 286/1992, do 8 de outubro, sobre accesibilidade e eliminación de barreiras.
Decreto 441/1990, do 6 de setembro, polo que se aproba o sistema para a acreditación de laboratorios de ensaio para o control de calidade da construcción, con sede na Comunidade Autónoma de Galicia.
Decreto 81/1987, do 26 de marzo, sobre mobilidade e accesibilidade dos minusválidos nos edificios dependentes da Xunta de Galicia.
        Corrección de erros.-Decreto 81/1987, do 26 de marzo, sobre mobilidade e accesibilidade dos minusválidos nos edificios dependentes da Xunta de Galicia.


10.-Programa de vivenda en aluguer

Resolución do 9 de xullo de 2010 pola que se procede á convocatoria pública das subvencións en réxime de concorrencia non competititva dirixidas ás persoas titulares e ás inquilinas das vivendas arrendadas no marco do Programa Aluga, no exercicio 2010.
Orde do 13 de novembro de 2008 pola que se modifica a Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se convocan as subvencións que se poderán outorgar no exercicio 2008 ao abeiro do Decreto 48/2006, do 23 de febreiro, que regula o programa de vivenda en aluguer.
Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se convocan as subvencións que se poderán outorgar no exercicio 2008 ao abeiro do Decreto 48/2006, do 23 de febreiro, que regula o programa de vivenda en aluguer.
Orde do 12 de xullo de 2007 pola que se regulan as medidas de acción positiva para a adxudicación de vivendas no Programa de vivenda en aluguer a mulleres vítimas de violencia de xénero.
Orde do 28 de decembro de 2006 pola que se convocan as subvencións que se poderán outorgar no exercicio 2007 ao abeiro do Decreto 48/2006, do 23 de febreiro, que regula o programa de vivenda en aluguer.
        Corrección de erros.-Orde do 28 de decembro de 2006 pola que se convocan as subvencións que se poderán outorgar no exercicio 2007 ao abeiro do Decreto 48/2006, do 23 de febreiro, que regula o programa de vivenda en aluguer.
Orde do 22 de xuño de 2006 pola que se regula a xestión das vivendas, procedemento de adxudicación e concesión das subvencións no programa de vivenda
Decreto 142/1997, do 5 de xuño, sobre vivendas en réxime de alugueiro para xoves.
Decreto 8/1997, do 9 de xaneiro, sobre vivendas residencia en réxime de alugueiro para maiores de 60 anos.


11.-Plan de Vivenda

11.1.-1992-1995

Resolución do 4 de abril de 2008, da Subsecretaría, pola que se publica o Acordo do Consejo de Ministros do 28 de marzo de 2008, polo que se revisan e modifican os tipos de interese efectivos anuais vixentes para os préstamos cualificados concedidos no marco dos Programas 1993 ( Plan de Vivenda 1992-1995) , Programa 1996 ( Plan de Vivenda 1996-1999) , Plan de Vivenda 1998-2001 e Plan de Vivenda 2002-2005.
Resolución do 16 de febreiro de 2004, da Secretaría de Estado de Infraestruturas, pola que se dispón a publicación do Acordo do Consejo de Ministros do 13 de febreiro de 2004, polo que se modifican os tipos de interese efectivos anuais vixentes para os préstamos cualificados concedidos no marco dos Programas 1994 e 1995 ( Plan de Vivenda 1992-1995) , Pograma 1998 ( Plan de Vivenda 1996-1999) e Plan de Vivenda 1998-2001.
Resolución do 7 de marzo de 2003, da Secretaría de Estado de Infraestruturas, pola que se dispón a publicación do Acordo do Consejo de Ministros do 7 de marzo de 2003, polo que se fixan os tipos de interés efectivo aplicables aos préstamos calificados concedidos polas entidades de crédito, no marco dos convenios subscritos co Ministerio de Fomento ou Ministerios precursores, para financiar actuacións protexibles dos programas de 1993 e 1997 dos Plans de Vivenda 1992-1995 e 1996-1999.
Resolución do 1 de abril de 2002, da Subsecretaría, pola que se dispón a publicación do Acordo do Consejo de Ministros do 22 de marzo de 2002, pola que se fixan os tipos de interese efectivos anuais revisados, correspondentes aos préstamos cualificados concedidos polas entidades de crédito, no marco dos convenios subscritos entre as mesmas e o Ministerio de Fomento, ou Ministerios predecesores, para financiar as actuacións protexibles dos Programas 1992 e 1996, del Plans 1992-1995 e 1996-1999, e dos concedidos ou que se concedan por aquelas no ámbito do Plan de Vivenda 1998-2001.
Resolución do 9 de abril de 2001, da Secretaría de Estado de Infraestruturas, pola que se dispón a publicación do Acordo do Consejo de Ministros do 30 de marzo de 2001, sobre mantemento da vixencia dos tipos de interese aplicables aos préstamos cualificados concedidos pola entidades de crédito no marco dos Convenios subscritos co Estado, para o financiamento das actuacións protexibles dos programas 1995 e 1998 correspondentes, respectivamente, aos plans de vivenda 1992-1995 e 1996-1999.
Resolución do 29 de marzo de 1999, da Subsecretaría, pola que se fai público o Acordo do Consejo de Ministros do 26 de marzo de 1999, pola que se fixa o tipo de interese efectivo revisado aplicable aos préstamos cualificados concedidos para o financiamento dos programas de 1994 e 1996 dos plans de vivenda e solo 1992-1995 e 1996-1999, respectivamente.
Resolución do 6 de febreiro der 1998, da Subsecretaría, pola que se fai público o Acordo do Consejo de Ministros do 30 de xaneiro de 1998 polo que se fixa o tipo de interese efectivo revisado correspondente a préstamos cualificados concedidos durante 1993 e 1995 do Plan de Vivenda 1992-1995.
Resolución do 10 de abril de 1997, da Subsecretaría, pola que se fai público o acordo do Consejo de Ministros do 21 de marzo de 1997 pola que se fixa o tipo de interese efectivo revisado correspondente aos préstamos cualificados concedidos durante 1992 no Plan de Vivenda 1992-1995 e se establece un novo procedemento de selección de entidades de crédito para su participación no financiamento do programa 1997 do Plan vixente 1996-1999.
Orde do 1 de outubro de 1996 pola que se desenvolve o Decreto 199/1996, do 2 de maio, polo que se prorroga o prazo de vixencia do Decreto 142/1992, do 5 de xuño, sobre subvencións a fondo perdido para rehabilitación de vivendas familiares no medio rural de Galicia.
Decreto 199/1996, do 2 de maio, polo que se prorroga o prazo de vixencia do Decreto 142/1992, do 5 de xuño, sobre subvencións a fondo perdido para rehabilitación de vivendas familiares no medio rural de Galicia.
Real decreto 2189/1995, do 28 de decembro, polo que se determina o grado de discapacidade ao que se refire o artigo 28.2 da Lei sobreo Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, se amplía a cinco anos o plazo das contas vivenda e se modifican as taboas de porcentaxes de retención a conta sobre os rendementos do traballo e a porcentaxe de retención aplicable aos penados en institucións penitenciarias.
Resolución do 16 de outubro de 1995, da Secretaría de Estado de Medio Ambiente e Vivenda, pola que se fai público o Acordo do Consejo de Ministros, de data 21 de setembro de 1995, sobre ampliación de recursos e condicións dos préstamos para o financiamento de actuacións protexibles en vivenda e solo.
Orde do 5 de xuño de 1995 pola que se modifica a inserción dos municipios da Comunidade Autónoma nas distintas áreas xeográficas establecidas no Real decreto 1932/1991, do 20 de decembro, sobre medidas de financiación en materia de vivenda.
Resolución do 8 de febreiro de 1995, da Secretaría de Estado de Medio Ambiente e Vivenda, pola que se fai público o Acordo do Consejo de Ministros de data 20 de xaneiro de 1995, sobre condicións dos préstamos para o financiamento de actuacións protexibles en vivenda e solo.
Orde do 31 de xaneiro de 1995 pola que se determinan para 1995 os módulos e a súa ponderación para as actuacións protexibles do plan de vivenda 1992-1995 a que se refire o Real decreto 1932/1991, do 20 de decembro, e se indican os prezos máximos de ditas actuacións.
Resolución do 10 de febreiro de 1994, da Secretaría de Estado de Medio Ambiente e Vivenda, pola que se fai público o Acordo do Consejo de Ministros de data 29 de decembro de 1993, sobre condicións dos préstamos para o financiamento de actuacións protexibles en vivenda e solo.
Orde do 22 de decembro de 1993 pola que se determinan para 1994 os módulos e a súa ponderación para as actuacións protexibles do Plan de Vivenda 1992-1995, á que se refire o Real decreto 1932/1991, do 20 de decembro, e se indican os
Orde do 5 de xullo de 1993 pola que se dispón a aplicación da taxa de amortización establecida no artigo 17 do Real decreto 1932/1991, do 20 de decembro, sobre medidas de financiamento de actuacións protexibles en materia de vivenda do Plan 1992-1995.
Resolución do 24 de xuño de 1993, da Subsecretaría, pola que se fai público o Acordo do Consejo de Ministros, de data 18 de xuño de 1993, sobre condicións
Real decreto 727/1993, do 14 de maio, sobre o prezo das vivendas de protección oficial de promoción privada.
Real decreto 726/1993, do 14 de maio, polo que se regula o financiamento de actuacións protexibles en materia de rehabilitación de inmobles e se modifica determinados artigos do Real decreto 1932/1991, do 20 de decembro.
        Corrección de erros.-Real decreto 726/1993, do 14 de maio, polo que se regula o financiamento de actuacións protexidas en materia de rehabilitación de inmobles e se modifica determinados artigos do Real decreto 1932/1991, do 20 de decembro.
Orde do 25 de marzo de 1993 pola que se modifica a taxa de amortización establecida no artigo 17 do Real decreto 1932/1991, do 20 de decembro, sobre medidas de financiamento de actuacións protexidas en materia de vivenda do Plan 1992-1995, e se adoptan outras medidas relativas a estas actuacións.
Resolución do 15 de marzo de 1993, da Subsecretaría, pola que se fai público o Acordo do Consejo de Ministros de data 29 de xaneiro de 1993, sobre condicións dos préstamos para o financiamento de actuacións protexibles en vivenda e solo.
Orde do 14 de xaneiro de 1993 pola que se determinan para 1993 os módulos e a súa ponderación para as actuacións protexibles do Plan de Vivenda 1992-1995, a que se refire o Real decreto 1932/1991, do 20 de decembro, e se indican os prezos máximos de ditas actuacións.
Real decreto 1563/1992, do 18 de decembro, polo que se modifica o Real decreto 2076/1979, do 20 de xullo, e se establecen as condicións que deben cumprir as vivendas rematadas ou en construcción que se acollan ao réxime de vivendas de protección oficial.
Orde do 5 de xuño de 1992 pola que se regula a concesión de axudas á autoconstructores no medio rural.
Decreto 142/1992, do 5 de xuño, sobre subvencións a fondo perdido para rehabilitación de vivendas familiares no medio rural de Galicia.
Decreto 107/1992, do 30 de abril, sobre medidas de financiamento cualificado da autoconstrución no medio rural.
Orde do 20 de marzo de 1992 pola que se regula a aplicación na Comunidade Autónoma dos Reais Decretos 1668/1991 e 1932/1991, sobre financiamento de actuacións protexibles en materia de vivenda e solo, e axudas complementarias.
        Corrección de erros.-Orde do 20 de marzo de 1992 pola que se regula a aplicación na Comunidade Autónoma dos Reais Decretos 1668/1991 e 1932/1991, sobre financiamento de actuacións protexibles en materia de vivenda e solo, e axudas complementarias.
Orde do 18 de marzo de 1992 pola que se determinan para 1992 o módulo e a súa ponderación para as actuacións protexibles do Plan de Vivenda 1992-1995, contempladas no Real decreto 1932/1991, do 20 de decembro.
Orde do 3 de marzo de 1992, pola que se fai público o Acordo do Consejo de Ministros de data 7 de febreiro de 1992, sobre condicións dos préstamos para o financiamento de actuacións protexibles en vivenda e solo.
Real decreto 1932/1991, do 20 de decembro, sobre medidas de financiamento de actuacións protexibles en materia de vivenda do Plan 1992-1995.
Real decreto 1668/1991, do 15 de novembro, sobre financiamento de actuacións protexibles en materia de solo con destino preferente a vivenda de protección oficial.
        Corrección de erros.-Real decreto 1668/1991, do 15 de novembro, sobre financiamento de actuacións protexibles en materia de solo con destino preferente a vivenda de protección oficial.

11.2.-1996-1999

Resolución do 4 de abril de 2008, da Subsecretaría, pola que se publica o Acordo do Consejo de Ministros do 28 de marzo de 2008, polo que se revisan e modifican os tipos de interese efectivos anuais vixentes para os préstamos cualificados concedidos no marco dos Programas 1993 ( Plan de Vivenda 1992-1995) , Programa 1996 ( Plan de Vivenda 1996-1999) , Plan de Vivenda 1998-2001 e Plan de Vivenda 2002-2005.
Resolución do 10 de maio de 2006, da Subsecretaría, pola que se lle da publicidade ao Acordo do Consejo de Ministros, do 7 de abril de 2006, polo que se revisan e modifican os tipos de intereses efectivos anuais vixentes para os préstamos cualificados concedidos no marco dos programas 1997 ( Plan de Vivenda 1996-1999) , Plan de Vivenda 1998-2001 e Plan de Vivenda 2002-2005.
Resolución do 7 de abril de 2005, da Dirección Xeral de Arquitectura e Política de Vivenda, pola que se dispón a publicación do Acordo do Consejo de Ministros, do 1 de abril de 2005, polo que se modifica o tipo de interese efectivo anual vixente para os préstamos cualificados concedidos no marco do programa 1996 do Plan de Vivenda 1996-1999.
Resolución do 16 de febreiro de 2004, da Secretaría de Estado de Infraestruturas, pola que se dispón a publicación do Acordo do Consejo de Ministros do 13 de febreiro de 2004, polo que se modifican os tipos de interese efectivos anuais vixentes para os préstamos cualificados concedidos no marco dos Programas 1994 e 1995 ( Plan de Vivenda 1992-1995) , Pograma 1998 ( Plan de Vivenda 1996-1999) e Plan de Vivenda 1998-2001.
Resolución do 7 de marzo de 2003, da Secretaría de Estado de Infraestruturas, pola que se dispón a publicación do Acordo do Consejo de Ministros do 7 de marzo de 2003, polo que se fixan os tipos de interés efectivo aplicables aos préstamos calificados concedidos polas entidades de crédito, no marco dos convenios subscritos co Ministerio de Fomento ou Ministerios precursores, para financiar actuacións protexibles dos programas de 1993 e 1997 dos Plans de Vivenda 1992-1995 e 1996-1999.
Resolución do 1 de abril de 2002, da Subsecretaría, pola que se dispón a publicación do Acordo do Consejo de Ministros do 22 de marzo de 2002, pola que se fixan os tipos de interese efectivos anuais revisados, correspondentes aos préstamos cualificados concedidos polas entidades de crédito, no marco dos convenios subscritos entre as mesmas e o Ministerio de Fomento, ou Ministerios predecesores, para financiar as actuacións protexibles dos Programas 1992 e 1996, del Plans 1992-1995 e 1996-1999, e dos concedidos ou que se concedan por aquelas no ámbito do Plan de Vivenda 1998-2001.
Resolución do 9 de abril de 2001, da Secretaría de Estado de Infraestruturas, pola que se dispón a publicación do Acordo do Consejo de Ministros do 30 de marzo de 2001, sobre mantemento da vixencia dos tipos de interese aplicables aos préstamos cualificados concedidos pola entidades de crédito no marco dos Convenios subscritos co Estado, para o financiamento das actuacións protexibles dos programas 1995 e 1998 correspondentes, respectivamente, aos plans de vivenda 1992-1995 e 1996-1999.
Resolución do 6 de abril de 2000, da Subsecretaría, pola que se dispón a publicación do Acordo do Consejo de Ministros do 17 de marzo de 2000, polo que fixa o tipo de interese efectivo revisado aplicable aos préstamos cualificados concedidos polas entidades de crédito no marco dos Convenios subscritos co Estado, para o financiamento das actuacións protexibles do programa de 1997 do Plan de Vivenda 1996-1999.
Resolución do 29 de marzo de 1999, da Subsecretaría, pola que se fai público o Acordo do Consejo de Ministros do 26 de marzo de 1999, pola que se fixa o tipo de interese efectivo revisado aplicable aos préstamos cualificados concedidos para o financiamento dos programas de 1994 e 1996 dos plans de vivenda e solo 1992-1995 e 1996-1999, respectivamente.
Resolución do 20 de abril de 1998 pola que se determina o prazo de presentación de solicitudes de axudas específicas para a adquisición e a rehabilitación de inmobles situados en conxuntos históricos galegos no exercicio de 1998.
Resolución do 25 de marzo de 1998, da Subsecretaría, pola que se fai público o Acordo do Consejo de Ministros do 13 de marzo de 1998, pola que se autoriza a subscrición de Convenios de colaboración entre o Ministerio de Fomento e cento catorce entidades de crédito, para financiar parte do programa 1998 do Plan de Vivenda, se fixa o tipo de interese dos préstamos cualificados a conceder polas mesmas e se aproba o importe máximo do gasto a asumir pola Administración Xeral do Estado.
        Corrección de erros.-Resolución do 25 de marzo de 1998, da Subsecretaría, pola que se fai público o Acordo do Consejo de Ministros do 13 de marzo de 1998, pola que se autoriza a subscrición de Convenios de colaboración entre o Ministerio de Fomento e cento catorce entidades de crédito, para financiar parte do programa 1998 do Plan de Vivenda, se fixa o tipo de interese dos préstamos cualificados a conceder polas mesmas e se aproba o importe máximo do gasto a asumir pola Administración Xeral do Estado.
Orde do 4 de febreiro de 1998, pola que se determinan para 1998 os módulos e su ponderación para as actuacións protexibles en materia de vivenda e solo para o período 1996-1999, a que se refire o Real decreto 2190/1995, do 28 de decembro, e se indican os prezos máximos de ditas actuacións.
Resolución do 11 de xuño de 1997, da Subsecretaría, pola que se fai público o Acordo do Consejo de Ministros do 6 de xuño de 1997, pola que se fixan o tipo de interese e demáis condicións dos préstamos a convenir polo Ministerio de Fomento coas entidades de crédito, para o financiamento de actuacións
Decreto 142/1997, do 5 de xuño, sobre vivendas en réxime de alugueiro para xoves.
Orde do 17 de abril de 1997, sobre convocatoria e selección de entidades de crédito e regulamento de outros aspectos relacionados cos convenios entre as mesmas co Ministerio de Fomento para o financiamento de actuacións protexibles en materia de vivenda e solo durante 1997.
Resolución do 10 de abril de 1997, da Subsecretaría, pola que se fai público o acordo do Consejo de Ministros do 21 de marzo de 1997 pola que se fixa o tipo de interese efectivo revisado correspondente aos préstamos cualificados concedidos durante 1992 no Plan de Vivenda 1992-1995 e se establece un novo procedemento de selección de entidades de crédito para su participación no financiamento do programa 1997 do Plan vixente 1996-1999.
Orde do 6 de febreiro de 1997 pola que se modifica a inserción dos municipios da Comunidade Autónoma nas distintas áreas xeográficas establecidas no Real decreto 2190/1995, do 28 de decembro sobre medidas de financiamento en materia de vivenda.
        Corrección de erros.-Orde do 6 de febreiro de 1997 pola que se modifica a inserción dos municipios da Comunidade Autónoma nas distintas áreas xeográficas establecidas no Real decreto 2190/1995, do 28 de decembro, sobre medidas de
Real decreto 1/1997, do 10 de xaneiro, polo que se modifica parcialmente o Real decreto 2190/1995, do 28 de decembro, sobre medidas de financiamento de actuacións protexibles en materia de vivenda e solo para o período 1996-1998.
Decreto 8/1997, do 9 de xaneiro, sobre vivendas residencia en réxime de alugueiro para maiores de 60 anos.
Decreto 7/1997, do 9 de xaneiro, sobre vivendas residencia en réxime de alugueiro para maiores de 60 anos.
        Corrección de erros.-Decreto 7/1997, do 9 de xaneiro, sobre vivendas residencia en réxime de alugueiro para maiores de 60 anos.
Real decreto 2656/1996, do 27 de decembro, polo que se fixa o salario mínimo interprofesional para 1997.
Orde do 23 de decembro de 1996 pola que se determinan para 1997 os módulos e a súa ponderación para as actuacións protexibles en materia de vivenda e solo para o período 1996-1999, a que se refire o Real decreto 2190/1995, do 28 de decembro, e se indican os prezos máximos de ditas actuacións.
Resolución do 6 de setembro de 1996, da Subsecretaría, pola que se fai público o acordo do Consejo de Ministros, de data 2 de agosto de 1996, sobre condicións dos préstamos aún non convenidos no mesmo ano con entidades de crédito, para o financiamento de actuacións protexibles en vivenda e solo.
Orde do 17 de xullo de 1996 pola que se regula a concesión de axudas a autoconstructores no medio rural.
Decreto 269/1996, do 14 de xuño, sobre medidas de financiamento cualificado da autoconstrucción no medio rural.
Real decreto 1377/1996, do 7 de xuño, de medidas económicas de liberalización.
Orde do 29 de marzo de 1996 pola que se regula a concesión de axudas específicas para a adquisición e a rehabilitación de inmobles situados en conxuntos históricos galegos.
Orde do 26 de febreiro de 1996 pola que se regula a aplicación na Comunidade Autónoma do Real decreto 2190/1995, do 28 de decembro, sobre medidas de financiamento de actuacións protexibles en materia de vivenda e solo, e axudas complementarias.
        Corrección de erros.-Orde do 26 de febreiro de 1996 pola que se regula a aplicación na Comunidade Autónoma do Real decreto 2190/1995, do 28 de decembro, sobre medidas de financiamento de actuacións en materia de vivenda e solo, e axudas complementarias.
Orde do 15 de febreiro de 1996 pola que se determinan para 1996 os módulos e su ponderación para as actuacións protexibles en materia de vivenda e solo para o período 1996-1999 a que se refire o Real decreto 2190/1995, do 28 de decembro e se indican os prezos máximos de ditas actuacións.
Resolución do 8 de febreiro de 1996, da Secretaría de Estado de Medio Ambiente e Vivenda, pola que se fai público o acordo do Consejo de Ministros de data 2 de febreiro de 1996, sobre condicións de financiamento das actuacións protexibles en vivenda e solo durante o ano 1996.
Real decreto 2190/1995, do 28 de decembro, sobre medidas de financiamento de actuacións protexibles en materia de vivenda e solo para o período 1996-1999.

11.3.-1998-2001

Resolución do 4 de abril de 2008, da Subsecretaría, pola que se publica o Acordo do Consejo de Ministros do 28 de marzo de 2008, polo que se revisan e modifican os tipos de interese efectivos anuais vixentes para os préstamos cualificados concedidos no marco dos Programas 1993 ( Plan de Vivenda 1992-1995) , Programa 1996 ( Plan de Vivenda 1996-1999) , Plan de Vivenda 1998-2001 e Plan de Vivenda 2002-2005.
Orde do 27 de xuño de 2006 de xuño de 2001 pola que se insire o municipio de Celanova na zona territorial 1ª para efectos das axudas públicas en materia de vivenda.
Resolución do 10 de maio de 2006, da Subsecretaría, pola que se lle da publicidade ao Acordo do Consejo de Ministros, do 7 de abril de 2006, polo que se revisan e modifican os tipos de intereses efectivos anuais vixentes para os préstamos cualificados concedidos no marco dos programas 1997 ( Plan de Vivenda 1996-1999) , Plan de Vivenda 1998-2001 e Plan de Vivenda 2002-2005.
Resolución do 16 de febreiro de 2004, da Secretaría de Estado de Infraestruturas, pola que se dispón a publicación do Acordo do Consejo de Ministros do 13 de febreiro de 2004, polo que se modifican os tipos de interese efectivos anuais vixentes para os préstamos cualificados concedidos no marco dos Programas 1994 e 1995 ( Plan de Vivenda 1992-1995) , Pograma 1998 ( Plan de Vivenda 1996-1999) e Plan de Vivenda 1998-2001.
Resolución do 1 de abril de 2002, da Subsecretaría, pola que se dispón a publicación do Acordo do Consejo de Ministros do 22 de marzo de 2002, pola que se fixan os tipos de interese efectivos anuais revisados, correspondentes aos préstamos cualificados concedidos polas entidades de crédito, no marco dos convenios subscritos entre as mesmas e o Ministerio de Fomento, ou Ministerios predecesores, para financiar as actuacións protexibles dos Programas 1992 e 1996, del Plans 1992-1995 e 1996-1999, e dos concedidos ou que se concedan por aquelas no ámbito do Plan de Vivenda 1998-2001.
Orde do 18 de xullo de 2001 pola que se regulan as axudas complementarias destinadas a mozos adquirentes de vivendas de protección pública.
Orde do 10 de maio de 2001 pola que se determina e asina, en primeira fase, o volume máximo de préstamos cualificados a convenir con entidades de crédito para o programa 2001 do Plan de Vivenda 1998-2001.
Orde do 19 de abril de 2001 pola que se regula a concesión de axudas para a rehabilitación de inmobles situados en conxuntos históricos galegos.
Resolución do 9 de abril de 2001, da Secretaría de Estado de Infraestruturas, pola que se dispón a publicación do Acordo do Consejo de Ministros do 30 de marzo de 2001, sobre modificación do tipo de interese efectivo anual vixente para os préstamos cualificados concedidos ou que se concedan no ámbito do plan de vivenda 1998-2001.
Decreto 85/2001, do 6 de abril, polo que se modifica o Decreto 345/1998, do 20 de novembro, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a xestión das previstas no Real decreto 1186/1998, do 12 de xuño, e se modifica a composición das comisións provinciais de Vivenda.
Real decreto 115/2001, do 9 de febreiro, polo que se modifica o Real decreto 1186/1998, do 12 de xuño, sobre medidas de financiamento de actuacións protexidas en materia de vivenda e solo do plan 1998-2001, e se establece a axuda estatal directa á entrada.
Orde do 28 de decembro de 2000 pola que se modifica parcialmente a Orde de 17 de xullo de 1998 sobre convocatoria e selección de entidades de crédito e regulación de outros aspectos relacionados cos convenios entre as mesmas e o Ministerio de Fomento para o financiamento de actuacións protexidas en materia de vivenda e solo durante o Plan de Vivenda 1998-2001.
Orde do 22 de setembro de 2000 pola que se regulan axudas complementarias destinadas a mozos adquirentes de vivendas de protección pública.
Real decreto 1190/2000, do 23 de xuño, polo que se modifica o Real decreto 1186/1998, do 12 de xuño, sobre medidas de financiamento de actuacións protexidas en materia de vivenda e solo.
Orde do 28 de abril de 2000 pola que se regula a concesión de axudas para a adquisición e a rehabilitación de inmobles situados en conxuntos históricos galegos.
Orde do 14 de abril de 2000 pola que se dispón a publicación do Acordo da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos do 16 de marzo de 2000, sobre revisión do tipo de interese efectivo anual vixente para os préstamos cualificados concedidos ou que se concedan no ámbito do Plan de Vivenda 1998-2001.
Orde do 23 de marzo de 2000 pola que se determina o volume de préstamos cualificados a convenir coas entidades de crédito para o Programa 2000 do Plan de Vivenda 1998-2001.
Orde do 28 de decembro de 1999 pola que se modifica parcialmente a Orde de 17 de xullo de 1998 sobre convocatoria e selección de entidades de crédito e regulación de outros aspectos relacionados cos convenios entre as mesmas e o Ministerio de Fomento para o financiamento de actuacións protexidas en materia de vivenda e solo durante o Plan de Vivenda 1998-2001.
Orde do 23 de setembro de 1999 pola que se dispón a publicación do Acordo da Comisión Delegada do Goberno paa Asuntos Económicos do 29 de xullo de 1999 pola que se modifica, con carácter excepcional, o tipo de interese efectivo anual vixente para os préstamos cualificados, no ámbito do plan de vivenda 1998-2001.
Orde do 30 de abril de 1999 sobre revisión do tipo de interese efectivo anual vixente para os préstamos cualificados que se concedan no ámbito do Plan de Vivenda 1998-2001.
Orde do 15 de marzo de 1999 pola que se determina o volume de préstamos cualificados a convenir con entidades de crédito para o programa 1999 do Plan de Vivenda 1998-2001, e se modifica parcialmente a Orde de 17 de xullo de 1998 sobre convocatoria e selección de entidades de crédito e regulación de outros aspectos relacionados cos convenios entre as mesmas e o Ministerio de Fomento para o financiamento de actuacións protexidas en materia de vivenda e solo durante o Plan de Vivenda 1998-2001.
Decreto 345/1998, do 20 de novembro, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia que regula a xestión das previstas no R.D. 1186/1998, do 12 de xuño, para o período 1998-2001.
Orde do 30 de outubro de 1998 pola que se declaran municipios singulares e se modifica parcialmente a Orde do 17 de xullo de 1998 sobre convocatoria e selección de entidades de crédito e regulación de outros aspectos relacionados cos Convenios entre as mesmas e o Ministerio de Fomento para o financiamento de actuacións protexidas en materia de vivenda e solo durante o Plan de Vivenda 1998-2001.
Resolución do 8 de outubro de 1998, da Subsecretaría, polo que se fai público o Acordo do Consejo de Ministros do 18 de setembro de 1998, polo que se fixan o tipo de interese efectivo e demais condicións dos préstamos cualificados e a autorización ao Ministerio de Fomento para firmar convenios con entidades de crédito, para o financiamento de actuacións protexidas do programa 1998, do Plan de Vivenda 1998-2001.
Orde do 17 de xullo de 1998 sobre convocatoria e selección de entidades de crédito e regulación de outros aspectos relacionados cos convenios entre as mesmas e o Ministerio de Fomento para o financiamento de actuacións protexidas en materia de vivenda e solo durante o Plan de Vivenda 1998-2001.
Real decreto 1186/1998, do 12 de xuño, sobre medidas de financiamento de actuacións en materia de vivenda e solo do Plan 1998-2001.

11.4.-2002-2005

Resolución do 4 de abril de 2008, da Subsecretaría, pola que se publica o Acordo do Consejo de Ministros do 28 de marzo de 2008, polo que se revisan e modifican os tipos de interese efectivos anuais vixentes para os préstamos cualificados concedidos no marco dos Programas 1993 ( Plan de Vivenda 1992-1995) , Programa 1996 ( Plan de Vivenda 1996-1999) , Plan de Vivenda 1998-2001 e Plan de Vivenda 2002-2005.
Orde do 19 de febreiro de 2008 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2008 ao abeiro do Decreto 234/2003, do 3 de abril, sobre subvencións a fondo perdido para a rehabilitación de inmobles situados en conxuntos históricos galegos.
Orde do 13 de febreiro de 2008 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2008 ao abeiro do Decreto 295/2002, do 17 de outubro, sobre subvencións a fondo perdido para a reconstrución protexida de vivendas no medio rural de Galicia.
Orde do 13 de febreiro de 2008 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2008 ao abeiro do Decreto 228/2002, do 20 de xuño, sobre subvencións a fondo perdido para a rehabilitación protexida de vivendas no medio rural de Galicia.
Resolución do 10 de maio de 2006, da Subsecretaría, pola que se lle da publicidade ao Acordo do Consejo de Ministros, do 7 de abril de 2006, polo que se revisan e modifican os tipos de intereses efectivos anuais vixentes para os préstamos cualificados concedidos no marco dos programas 1997 ( Plan de Vivenda 1996-1999) , Plan de Vivenda 1998-2001 e Plan de Vivenda 2002-2005.
Orde VIV/1266/2006, do 31 de marzo, pola que se declaran para 2006 os ámbitos territoriais de prezo máximo superior aos efectos do Real decreto 801/2005, do 1 de xullo, polo que se aproba o Plan Estatal 2005-2008, para favorecer o acceso dos cidadáns á vivenda.
Resolución do 7 de abril de 2005, da Dirección Xeral de Arquitectura e Política de Vivenda, pola que se dispón a publicación do Acordo do Consejo de Ministros, do 1 de abril de 2005, pola que se modifica o tipo de interese efectivo anual vixente para os préstamos cualificados concedidos ou que se concedan no ámbito do Plan de Vivenda 2002-2005.
Orde VIV/531/2005, do 25 de febreiro, pola que se modifica a Orde FOM/268/2002, do 11 de febreiro, sobre convocatoria e selección de entidades de crédito e regulación de outros aspectos relacionados cos Convenios entre as mesmas entidades e o Ministerio de Fomento para o financiamento de actuacións protexidas en materia de vivenda e solo do plan de vivenda 2002-2005.
Orde do 11 de febreiro de 2005 pola que se regulan axudas complementarias destinadas a mozos adquirentes de vivendas de protección pública.
Orde do 21 de decembro de 2004 pola que se regula a subvención dos gastos derivados da constitución de hipoteca e das subrogacións hipotecarias, destinada a mozos que accedan á súa primeira vivenda en propiedade.
Decreto 287/2004, do 2 de decembro, polo que se modifican o Decreto 228/2002, do 20 de xuño, sobre subvencións a fondo perdido para a rehabilitación de vivendas no medio rural de Galicia, o Decreto 295/2002, do 17 de outubro, sobre subvencións a fondo perdido para a reconstrucción protexida de vivendas no medio rural de Galicia e o Decreto 233/2003, do 3 de abril, de axudas aos concellos para a infravivenda rural.
Decreto 233/2004, do 23 de setembro, polo que se modifica o Decreto 199/2002, do 6 de xuño, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a xestión das previstas no Real decreto 1/2002, do 11 de xaneiro, para o período 2002-2005, e se integra o Decreto 35/2004, do 6 de febreiro, polo que se regulan as subvencións aos arrendatarios no marco do programa bolsa de vivenda en aluguer do Instituto Galego da Vivenda e Solo.
        Corrección de erros.-Decreto 233/2004, do 23 de setembro, polo que se modifica o Decreto 199/2002, do 6 de xuño, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a xestión das previstas no Real decreto 1/2002, do 11 de xaneiro, para o período 2002-2005, e se integra o Decreto 35/2004, do 6 de febreiro, polo que se regulan as subvencións aos arrendatarios no marco do programa bolsa de vivenda en aluguer do Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Real decreto 1721/2004, do 23 de xullo, polo que se modifica o Real decreto 1/2002, do 11 de xaneiro, sobre medidas de financiamento de actuacións protexidas en materia de vivenda e solo do Plan 2002-2005, e se crean nova liñas de actuacións protexidas para fomentar o arrendamento de vivendas.
Real decreto lei 3/2004, do 25 de xuño, para a racionalización da regulamentación do salario mínimo interprofesional e para o incremento da súa cuantía.
Orde FOM/1001/2004, do 31 de marzo, pola que se declaran municipios singulares aos efectos do Real decreto 1/2002, do 11 de xaneiro, sobre medidas de financiamento de actuacións protexidas en materia de vivenda e solo do Plan 2002-2005.
Orde do 10 de marzo de 2004 de axudas ós concellos para a erradicación do chabolismo na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2004.
Resolución do 16 de febreiro de 2004, da Secretaría de Estado de Infraestruturas, pola que se dispón a publicación do Acordo do Consejo de Ministros do 13 de febreiro de 2004, polo que se modifica o tipo de interese efectivo anual vixente para os préstamos cualificados concedidos ou que se concedan no ámbito do Plan de Vivenda 2002-2005.
Orde do 10 de febreiro de 2004 pola que se regula a subvención dos gastos derivados da constitución de hipoteca e das subrogacións hipotecarias, destinada a mozos e mozas que accedan á súa primeira vivenda en propiedade.
Orde FOM/268/2004, do 5 de febreiro, pola que se determina o volumen máximo de préstamos calificados a conceder por entidades de crédito para financiar o programa 2004, do plan de vivenda 2002-2005 e se asina territorialmente parte do mesmo.
Orde FOM/20/2004, do 14 de xaneiro, pola que se modifica parcialmente a Orde FOM/268/2002, do 11 de febreiro, sobre convocatoria e selección de entidades de crédito e regulación de outros aspectos relacionas cos Convenios entre as mesmas e o Ministerio de Fomento para o financiamento de actuacións protexidas en materia de vivenda e solo do plan de vivenda 2002-2005.
Resolución do 30 de decembro de 2003, da Secretaría de Estado de Infraestruturas, pola que se dispón a publicación do acordo do Consejo de Ministros, do 26 de decembro de 2003, pola que se fixa un novo prezo básico nacional, por metro cadrado de superficie útil, como referencia dos prezos máximos de venda e renda das vivendas acollidas ás medidas de financiamento calificado do Plan de vivenda 2002-2005.
Real decreto 1793/2003, do 26 de decembro, polo que se fixa o salario mínimo interprofesional para 2004.
Real decreto 1042/2003, do 1 de agosto, polo que se modifica o Real decreto 1/2002, do 11 de xaneiro, sobre medidas de financiamento de actuacións protexidas en materia de vivenda e solo do Plan 2002-2005, e se crean os municipios singulares do grupo 0 a efectos da adquisición de vivenda protexida.
Orde do 23 de maio de 2003 pola que se regula a subvención dos gastos derivados da constitución de hipoteca e das subrogacións hipotecarias, destinada a mozos que accedan á súa primeira vivenda en propiedade.
Decreto 234/2003, do 3 de abril, sobre subvencións a fondo perdido para a rehabilitación de inmobles situados en conxuntos históricos galegos.
Orde do 20 de marzo de 2003 pola que se regulan as axudas complementarias destinadas a mozos adquirentes de vivendas de protección pública.
        Corrección de erros.-Orde do 20 de marzo de 2003 pola que se regulan as axudas complementarias destinadas a mozos adquirentes de vivendas de protección pública.
Resolución do 7 de marzo de 2003, da Secretaría de Estado de Infraestruturas, pola que se dispón a publicación do Acordo do Consejo de Ministros do 7 de marzo de 2003 polo que se modifica o tipo de interés efectivo anual vixente para os préstamos calificados concedidos ou que se concedan no ámbito do Plan de Vivenda 2002-2005.
Orde FOM/508/2003, do 4 de marzo, pola que se determina o volumen máximo de préstamos calificados a conceder por entidades de crédito para financiar o programa 2003 do Plan de Vivenda 2002-2005 e se asigna territorialmente parte do mesmo.
Resolución do 10 de xaneiro de 2003, da Secretaría de Estado de Infraestruturas, pola que se dispón a publicación do Acordo do Consejo de Ministros de 27 de decembro de 2002, polo que se fixa un novo prezo básico a nivel nacional por metro cadrado de superficie útil, que servirá como referencia aos efectos da determinación dos prezos máximo de venda e renda das vivendas acollidas ás medidas de financiamento calificado do Plan de Vivenda 2002-2005.
Orde FOM/3322/2002, do 30 de decembro, pola que se modifica parcialmente a Orde FOM/268/2002, do 11 de febreiro, sobre convocatoria e selección de entidades de crédito e regulación de outros aspectos relacionados cos Convenios entre as mesmas e o Ministerio de Fomento para o financiamento de actuacións protexidas en materia de vivenda e solo do Plan de Vivenda 2002-2005.
Real decreto 1426/2002, do 27 de decembro, polo que se fixa o salario mínimo interprofesional para 2003.
Decreto 295/2002, do 17 de outubro, sobre subvencións a fondo perdido para a reconstrucción protexida de vivendas no medio rural de Galicia.
Decreto 228/2002, do 20 de xuño, sobre subvencións a fondo perdido para a rehabilitación protexida de vivendas no medio rural de Galicia.
Orde do 13 de xuño de 2002 pola que se regulan axudas complementarias destinadas a mozos adquirentes de vivendas de protección pública.
Decreto 199/2002, do 6 de xuño, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a xestión das previstas no Real decreto 1/2002, do 11 de xaneiro, para o período 2002-2005.
        Corrección de erros.-Decreto 199/2002, do 6 de xuño, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a xestión das previstas no Real decreto 1/2002, do 11 de xaneiro, para o período 2002-2005.
Resolución do 10 de abril de 2002, da Secretaria de Estado de Infraestruturas, pola que se dispón a publicación do Acordo do Consejo de Ministros de 5 de abril de 2002, pola que se fixa o tipo de interese efectivo inicial anual aplicable aos préstamos cualificados para o financiamento das actuacións protexidas do programa 2002 do Plan de Vivenda 2002-2005.
Orde FOM/738/2002, do 27 de marzo, pola que se declaran municipios singulares aos efectos do Real decreto 1/2002, de 11 de xaneiro, sobre medidas de financiación de actuacións protexidas en materia de vivenda e solo do Plan 2002-2005.
Orde FOM/268/2002, do 11 de febreiro, sobre convocatoria e selección de entidades de crédito e regulación de outros aspectos relacionados cos Convenios entre as mesmas e o Ministerio de Fomento para o financiamento de actuacións protexidas en materia de vivenda e solo do Plan de Vivenda 2002-2005.
Real decreto 1/2002, do 11 de xaneiro, sobre medidas de financiamento de actuacións protexidas en materia de vivenda e solo do Plan 2002-2005.

11.5.-2005-2008

Orde do 2 de setembro de 2010 pola que se modifica a Orde do 17 de marzo de 2010 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2010 ao abeiro do Plan de vivenda 2005-2008 regulado polo Real decreto 801/2005, do 1 de xullo, e polo Decreto 18/2006, do 26 de xaneiro.
Orde do 9 de xuño de 2010 pola que se modifica a Orde do 17 de marzo de 2010 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2010 ao abeiro do Plan de vivenda 2005-2008 regulado polo Real decreto 801/2005, do 1 de xullo, e polo Decreto 18/2006, do 26 de xaneiro.
Orde do 17 de marzo de 2010 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2010 ao abeiro do Plan de Vivenda 2005-2008 regulado polo Real decreto 801/2005, do 1 de xullo, e polo Decreto 18/2006, do 26 de xaneiro.
Orde do 10 de setembro de 2009 que modifica a Orde de 10 de febreiro de 2009 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2009 ao abeiro do Plan de Vivenda 2005-2008 regulado polo Real decreto 801/2005 e polo Decreto 18/2006, e se fixa o límite do seu importe plurianual.
Orde do 18 de marzo de 2009 que modifica a Orde do 10 de febreiro de 2009 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2009 ao abeiro do Plan de Vivenda 2005-2008 regulado por Real decreto 801/2005 e polo Decreto 18/2006.
Orde do 10 de febreiro de 2009 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario 2009 ao abeiro do Plan de Vivenda 2005-2008 regulado polo Real decreto 801/2005 e polo Decreto 18/2006.
        Corrección de erros.-Orde do 10 de febreiro de 2009 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2009 ao abeiro do Plan de vivenda 2005-2008 regulado polo Real decreto 801/2005 e polo Decreto 18/2006.
Decreto 34/2009, do 5 de febreiro, polo que se prorroga o período de vixencia do Decreto 18/2006, do 26 de xaneiro, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a xestión das previstas no Real decreto 801/2005, do 1 de xullo, para o período 2005-2008.
Orde do 21 de xaneiro de 2009 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2009 ao abeiro da disposición adicional sétima do Decreto 18/2006, do 26 de xaneiro, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a xestión das previstas no Real decreto 801/2005, do 1 de xullo, para o período 2005-2008.
Orde do 15 de decembro de 2008 que modifica a Orde do 30 de setembro de 2008, pola que se determina e amplía o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2008 ao abeiro do Plan de Vivenda 2005-2008 regulado polo Real decreto 801/2005 e polo Decreto 18/2006, e se fixa o límite do seu importe plurianual.
Orde do 10 de decembro de 2008 pola que se determina ampliar o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2008 ao abeiro do Plan de Vivenda 2005-2008 regulado polo Real decreto 801/2005 e polo Decreto 18/2006.
Orde do 13 de novembro de 2008 pola que se modifica a Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se convocan as subvencións que se poderán outorgar no exercicio 2008 ao abeiro do Decreto 48/2006, do 23 de febreiro, que regula o programa de vivenda en aluguer.
Orde do 30 de setembro de 2008 pola que se determina e se amplía o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2008 ao abeiro do Plan de vivenda 2005-2008 regulado polo Real decreto 801/2005 e polo Decreto 18/2006, e se fixa o límite do seu importe plurianual.
Orde do 12 de setembro de 2008 pola que se convocan as subvencións a propietarios de vivendas baleiras que se poderán outorgar no exercicio 2008 ao abeiro do Decreto 48/2006, do 23 de febreiro, modificado polo Decreto 115/2008, do 29 de maio, polo que se modifica o Decreto 18/2006, do 26 de xaneiro, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a xestión das previstas no Real decreto 801/2005, do 1 de xullo, para o período 2005-2008, e o Decreto 48/2006, do 23 de febreiro, polo que se regula o Programa de vivenda en aluguer.
Orde do 1 de agosto de 2008 pola que se determina ampliar o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2008 ao abeiro da disposición adicional sétima do Decreto 18/2006, do 26 de xaneiro, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a xestión das previstas no Real decreto 801/2005, do 1 de xullo, para o período 2005-2008.
Decreto 115/2008, do 29 de maio, polo que se modifica o Decreto 18/2006, do 26 de xaneiro, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a xestión das previstas no Real decreto 801/2005, do 1 de xullo, para o período 2005-2008 e o Decreto 48/2006, do 23 de febreiro, polo que se regula o programa de vivenda en aluguer.
        Corrección de erros.-Decreto 115 /2008, do 29 de maio, polo que se modifica o Decreto 18/2006, do 26 de xaneiro, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a xestión das previstas no Real decreto 801/2005, do 1 de xullo, para o período 2005-2008 e o Decreto 48/2006, do 23 de febreiro, polo que se regula o programa de vivenda en aluguer.
Orde do 12 de febreiro de 2008 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2008 ao abeiro do Plan de Vivenda 2005-2008 regulado polo Real decreto 801/2005 e polo Decreto 18/2006.
Orde do 22 de xaneiro de 2008 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2008 ao abeiro da disposición adicional sétima do Decreto 18/2006, do 26 de xaneiro, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a xestión das previstas no Real decreto 801/2005, do 1 de xullo, para o período 2005-2008.
Real decreto 14/2008, do 11 de xaneiro, polo que se modifica o Real decreto 801/2005, do 1 de xullo, polo que se aproba o Plan Estatal 2005-2008, para favorecer o acceso dos cidadáns á vivenda.
Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se convocan as subvencións que se poderán outorgar no exercicio 2008 ao abeiro do Decreto 48/2006, do 23 de febreiro, que regula o programa de vivenda en aluguer.
Orde do 5 de novembro de 2007 pola que se determina ampliar o importe máximo das axudas á rehabilitación de vivendas e edificios que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2007 ao abeiro do Plan de Vivenda 2005-2008 regulado polo Real decreto 801/2005 e polo Decreto 18/2006.
Decreto 179/2007, do 6 de setembro, polo que se modifica o Decreto 18/2006, do 26 de xaneiro, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda por conta da Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a xestión das previstas no Real decreto 801/2005, do 1 de xullo, para o período 2005-2008.
Orde do 12 de xullo de 2007 pola que se regulan as medidas de acción positiva para a adxudicación de vivendas no Programa de vivenda en aluguer a mulleres vítimas de violencia de xénero.
Resolución do 20 de abril de 2007, da Subsecretaría, pola que se dispón a publicación do Acordo do Consejo de Ministros do 30 de marzo de 2007, polo que se fixa o tipo de interese efectivo anual aplicable aos préstamos convenidos que se concedan no ámbito do Plan Estatal 2005-2008.
Orde VIV/1218/2007, do 30 de marzo, pola que se fixa o volume máximo de préstamos convenidos a conceder pora o Programa 2007, do Plan Estatal de Vivenda 2005-2008.
Orde do 12 de febreiro de 2007 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2007 ao abeiro do Plan de Vivenda 2005-2008 regulado polo Real decreto 801/2005, do 1 de xullo e polo Decreto 18/2006, do 26 de xaneiro.
Orde do 5 de febreiro de 2007 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2007 ao abeiro da disposición adicional 7ª do Decreto 18/2006, do 26 de xaneiro, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a xestión das previstas no Real decreto 801/2005, do 1 de xullo, para o período 2005-2008.
Orde do 29 de xaneiro de 2007 pola que se regula o Rexistro público de demandantes de vivendas de protección autonómica.
        Corrección de erros.-Orde do 29 de xaneiro de 2007 pola que se regula o Rexistro público de demandantes de vivendas de protección autonómica.
Resolución do 9 de xaneiro de 2007, da Subsecretaría, pola que se dispón a publicación do Acordo do Consejo de Ministros do 29 de decembro de 2006, pola que se fixa un novo prezo básico nacional, que servirá como referencia aos efectos da determinación dos prezos máximos de venda e renda das vivendas acollidas ao Plan Estatal 2005-2008.
Orde do 28 de decembro de 2006 pola que se convocan as subvencións que se poderán outorgar no exercicio 2007 ao abeiro do Decreto 48/2006, do 23 de febreiro, que regula o programa de vivenda en aluguer.
        Corrección de erros.-Orde do 28 de decembro de 2006 pola que se convocan as subvencións que se poderán outorgar no exercicio 2007 ao abeiro do Decreto 48/2006, do 23 de febreiro, que regula o programa de vivenda en aluguer.
Orde do 25 de outubro de 2006 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario 2006 ao abeiro do Plan de Vivenda 2005-2008 regulado polo Real decreto 801/2005 e polo Decreto 18/2006.
Orde VIV/2784/2006, do 27 de xullo, pola que se determinan as condicións e requisitos de rehabilitación aillada para mellorar as condicións de accesibilidade, sostenibilidade e seguridade estrutural no Programa 2006 do Plan Estatal 2005-2008.
Decreto 145/2006, do 27 de xullo, polo que se modifica o Decreto 18/2006, do 26 de xaneiro, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a xestión das previstas no Real decreto 801/2005, do 1 de xullo, para o período 2005-2008.
Orde do 22 de xuño de 2006 pola que se regula a xestión das vivendas, procedemento de adxudicación e concesión das subvencións no programa de vivenda
Orde do 22 de xuño de 2006 pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2006 ao abeiro da disposición adicional 7ª do Decreto 18/2006, do 26 de xaneiro, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a xestión das previstas no Real decreto 801/2005, do 1 de xullo, para o período 2005-2008.
Orde do 20 de setembro de 2006 pola que se inclúen varios concellos na zona territorial 1 do anexo do Decreto 18/2006, do 26 de xaneiro.
Resolución do 10 de maio de 2006, da Subsecretaría, pola que se lle da publicidade ao Acordo do Consejo de Ministros, do 7 de abril de 2006, polo que se fixa o tipo de interese efectivo anual aplicable aos préstamos convenidos que se concedan no ámbito do Plan Estatal de Vivenda 2005-2008.
Orde VIV/1516/2006, do 20 de abril, pola que se fixa o volume máximo de préstamos convenidos a conceder para o Programa 2006 do Plan Estatal de Vivenda 2005-2008.
Orde VIV/1266/2006, do 31 de marzo, pola que se declaran para 2006 os ámbitos territoriais de prezo máximo superior aos efectos do Real decreto 801/2005, do 1 de xullo, polo que se aproba o Plan Estatal 2005-2008, para favorecer o acceso dos cidadáns á vivenda.
Resolución do 9 de febreiro de 2006, da Subsecretaría, pola que se da publicidade ao Convenio de colaboración entro o Ministerio de Vivenda e a Comunidade Autónoma de Galicia, para aplicación do Plan Estatal 2005-2008, para favorecer o acceso dos cidadáns á vivenda.
Decreto 18/2006, do 26 de xaneiro, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a xestión das previstas no Real decreto 801/2005, do 1 de xullo, para o período 2005-2008.
        ( 2ª ) Corrección de erros.-Decreto 18/2006, do 26 de xaneiro, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a xestión das previstas no Real decreto 801/2005, do 1 de xullo, para o período 2005-2008.
        ( 1ª ) Corrección de erros.-Decreto 18/2006, do 26 de xaneiro, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a xestión das previstas no Real decreto 801/2005, do 1 de xullo, para o período 2005-2008.
Orde VIV/172/2006, do 23 de xaneiro, pola que se corrixen erros na Orde VIV/4080/2005, do 13 de outubro, pola que se declaran os ámbitos territoriais de prezo máximo superior, para o Programa 2005, aos efectos do Real decreto 801/2005, do 1 de xullo, polo que se aproba o Plan Estatal 2005-2008, para favorecer o acceso dos cidadáns á vivenda.
Resolución do 18 de outubro de 2005, da Subsecretaría, pola que se dispón a publicación do Acordo do Consejo de Ministros, do 13 de outubro do 2005, polo que se fixa o tipo de interese efectivo anual inicial aplicable aos préstamos convenidos que se concedan no ámbito do programa 2005, do Plan Estatal 2005-2008, para favorecer o acceso dos cidadáns á vivenda.
Orde VIV/4080/2005, do 13 de outubro, pola que se declaran os ámbitos territoriais de prezo máximo superior, para o programa 2005, aos efectos do Real decreto 801/2005, do 1 de xullo, polo que se aproba o Plan Estatal 2005-2008, para favorecer o acceso dos cidadáns á vivenda.
Real decreto 801/2005, do 1 de xullo, polo que se aproba o Plan Estatal 2005-2008, para favorecer o acceso dos cidadáns á vivenda.

11.6.-2009-2012

Resolución do 1 de febreiro de 2011, do Banco de España, pola que se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 20 de xaneiro de 2011, do Banco de España, pola que mensualmente se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 3 de xaneiro de 2011, do Banco de España, pola que se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 17 de decembro de 2010, do Banco de España, pola que mensualmente se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 17 de novembro de 2010, do Banco de España, pola que mensualmente se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 2 de novembro de 2010, do Banco de España, pola que se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo varialbe destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 19 de outubro de 2010, do Banco de España, pola que mensualmente se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 1 de outubro de 2010, do Banco de España, pola que se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 17 de setembro de 2010, do Banco de España, pola que mensualmente se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Orde do 2 de setembro de 2010 pola que se convoca para o 2010 a concesión de subvencións para os promotores de vivendas protexidas destinadas a aluguer e promotores de aloxamentos protexidos acollidos ao Plan de vivenda e rehabilitación 2009-2012.
Resolución do 1 de setembro de 2010, do Banco de España, pola que se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 18 de agosto de 2010, do Banco de España, pola que mensualmente se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 2 de agosto de 2010, do Banco de España, pola que se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 19 de xullo de 2010, do Banco de España, pola que mensualmente se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 1 de xullo de 2010, do Banco de España, pola que se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 17 de xuño de 2010, do Banco de España, pola que mensualmente se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos
Orde do 4 de xuño de 2010 pola que se convoca para 2010 a concesión de subvencións para actuacións de rehabilitación ao abeiro do Programa Renove do Plan de vivenda e rehabilitación 2009-2012.
Resolución do 19 de maio de 2010, do Banco de España, pola que mensualmente se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 3 de maio de 2010, do Banco de España, pola que se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Orde do 22 de abril de 2010 pola que se convoca a concesión de subvencións para as persoas adquirentes, adxudicatarias ou promotoras individuais para uso propio de vivenda, que conten co financiamento cualificado do Plan de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.
Resolución do 20 de abril de 2010, do Banco de España, pola que mensualmente se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 5 de abril de 2010, do Banco de España, pola que se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 17 de marzo de 2010, do Banco de España, pola que mensualmente se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 1 de marzo de 2010, do Banco de España, pola que se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 1 de decembro de 2010, do Banco de España, pola que se publican determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 1 de febreiro de 2010, do Banco de España, pola que se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 19 de xaneiro de 2010, do Banco de España pola que mensualmente se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 17 de decembro de 2009, do Banco de España, pola que mensualmente se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 1 de decembro de 2009, do Banco de España, pola que se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Orde VIV/3698/2009, do 30 de novembro, pola que se fixa o volume máximo de préstamos convenidos a conceder na anualidade 2010 polas entidades de crédito colaboradoras na financiación do Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.
Resolución do 18 de novembro de 2009, do Banco de España, pola que mensualmente se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 2 de novembro de 2009, do Banco de España, pola que se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 16 de outubro de 2009, do Banco de España, pola que mensualmente se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a adquisición de vivenda.
Resolución do 1 de outubro de 2009, do Banco de España, pola que se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 17 de setembro de 2009, do Banco de España, pola que mensualmente se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 1 de setembro de 2009, do Banco de España, pola que se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a adquisición de vivenda.
Resolución do 3 de agosto de 2009, do Banco de España, pola que se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Orde VIV/1861/2009, do 10 de xullo, pola que se establece un prazo complementario da convocatoria regulada na Orde VIV/1290/2009, do 20 de maio e, se modifica a composición da Mesa de Seguimento establecida en dita Orde.
Resolución do 1 de xullo de 2009, do Banco de España, pola que se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución do 16 de xuño de 2009, do Banco de España, pola que mensualmente se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos
Resolución do 1 de xuño de 2009, do Banco de España, pola que se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a
Resolución do 19 de maio de 2009, do Banco de España, pola que mensualmente se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados á adquisición de vivenda.
Resolución de 4 de maio de 2009, do Banco de España, pola que se fan públicos determinados índices de referencia oficiais para os préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a adquisición de vivenda.
Orde VIV/440/2009, do 20 de febreiro, pola que se amplía o volume máximo de préstamos convenidos dos Programas 2007 e 2008 do Plan Estatal de Vivenda 2005-2008, a conceder polas entidades de crédito no 2009, no marco do Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.