ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO


A presente recompilación de normativa estrutúrase nos seguintes apartados:

Os apartados nos que vostede pode atopar o compendio normativo obxecto deste Cd son: "NORMATIVA", "VIXENTE", "DERROGADA" e "ARQUIVOS".


Para realizar, en calquera destes 4 apartados, unha procura deberá ter en conta que:


* A través de cada un dos apartados pódese acceder o texto íntegro das normas tal e como se publicaron no periódico oficial do Estado ou de Galicia, dependendo da súa procedencia.

* O símbolo   indica que a norma está vixente.

* O símbolo   indica que a norma está derrogada.

* As correccións de erros se sitúan, independentemente dos criterios seguidos para ordenar o apartado correspondente, inmediatamente despois da norma a cal corrixen.


Apartados "NORMATIVA", "VIXENTE" e "DERROGADA"


Nestes apartados as normas ordénanse nas seguintes categorías temáticas:


1. Estrutura orgánica e funcionamento

1.1. Instituto Galego da Vivenda e Solo

1.2. Consellería de Vivenda e Solo

2. Normativa aplicable á promoción pública

3. Inspección

4. Fianzas

5. Rexistro de demandantes

6. Subvencións

6.1. Axudas para a adquisición de vivendas

6.2. Axudas para a reparación de VPP

6.3. Axudas para vivendas sitas en conxuntos históricos e medio rural

6.4. Outras axudas para o acceso á vivenda en aluguer

6.5. Outras axudas

7. Erradicación do chabolismo

8. Normativa de carácter sectorial

9. Control de calidade das vivendas, habitabilidade e accesibilidade

10. Programa de vivenda en aluguer

11. Plan de Vivenda

11.1. 1992-1995

11.2. 1996-1999

11.3. 1998-2001

11.4. 2002-2005

11.5. 2005-2008

11.6. 2009-2012


Dentro de cada categoría as normas se presentan ordenadas pola súa data de aprobación, dende a máis recente ata a máis antiga.


Apartado "ARQUIVOS"


Nesta apartado as normas atópanse identificadas polo seu rango e polo seu número, ordenándose do seguinte xeito:


1. Leis

2. Reais decretos

3. Decretos

4. Órdenes

5. Resolucións


Dentro de cada un dos rangos as normas preséntanse ordenadas por ano de aprobación e a continuación por data, da máis recente a máis antiga.